Nisan 27, 2018, 14:50:12 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:

 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: 1 2 3 [4]   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: TCDD Saðlýk Hizmetleri (Sýhhiye) Vagonu Ve Benzeri Modeli  (Okunma Says 7282 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #60 : Mart 15, 2018, 12:20:08 »
Doktor ve hastabakýcýlarýn odasýndan sonra geldiðimiz son nokta mutfak olacaktýr. Hasta bakýcýlarýn odasýndan geriye
baktýðýmýzda dar koridoru bir kez daha ters yönde gözlüyoruz.


 Koridorun sonunda  saðda mutfak bölümü bulunmaktadýr.


Ýç sahanlýk olarak tabir ettiðimiz alan, vagonun sonu olup, burada firen mekanizmasý da görülmektedir.
 
Mutfak bölümünde bulunan ýsýtma sistemi ayný zamanda yemek piþirme ocaðý olarak ta kullanýmaktadýr.Ocaðýn üstünde tavan içine konuþlandýrýlmýþ su deposu bulunmaktadýr.
Böylece vagonun iç kýsmýnýn incelemesini tamamlamýþ olduk.

Bir vagonu çektiðimiz video ile izleyelim….


Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #61 : Mart 15, 2018, 22:48:34 »


14 mart Týp Bayramý kutlama programý içerisinde Basmane Gar binasý sergi salonunda çeþitli týbbi araçlar, fotoðraf ve
hemþire kýyafetlerinin yer aldýðý serginin açýlýþý da Doktor vagonu açýlýþýný takiben gerçekleþtirildi.

Tarihi Doktor Vagonundan sonra katýlýmcýlar, gar binasýnýn içinde yer alan sergi salonu önünde toplanarak kýsa bir açýklama
yapýldýktan sonra sergi ziyaretinde bulundular.


14 Mart Týp Bayramý etkiliði, Ýzmir Tabib Odasý tarafýndan organize edildiðinden, bu odanýn yönetim kurulu üyelerinden
Dr. Mert ÖZBAKKALOÐLU’nun 2017 yýlýnda vefat etmesinden dolayý sergi onun anýsýna açýlmýþtýr.


Dr. Mert ÖZBAKKALOÐLU’nu tanýtan afiþin yanýnda eþi ve kardeþi katýlýmcýlarý karþýlamýþtýr.Sergi içinde Doktor vagonu fotoðraflarý ile birlikte çeþitli týbbi görüntülere de yer verilmiþtir.


Türk Hemþire giysilerinin tarihsel sürecini simgeleyen kýyafetleri ve baþlýklarý sergilenmektedir.

Çeþitli ilaçlarýn tarihi deðer taþýyanlarý da sergide yer almaktadýr.
Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #62 : Mart 15, 2018, 22:57:25 »
Sergi izlenimlerimiz devam etmektedir.

Dr. M. Turhan SOFUOÐLU (Takým elbiseli) uzun yýllar Hýzýr Acil Servis ve Ambulans Hekimi olarak görev yapmýþ ve
Acil Ambulans Hekimleri Derneði Baþkanlýðý görevini yürütmektedir.

Yurtdýþýndan ve yurt içinden edindiði Hava, Kara, Deniz Ambulans araçlarýnýn modellerinden bir koleksiyon oluþturmuþ
ve bu koleksiyonunu bu etkilikte sergilemektedir.

Dr. M. Turhan SOFUÐOLUNU’nun çeþitli ölçeklerdeki '' Diecast ''  Ambulans modelleri koleksiyon

Logged
mesut kurt
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
mesut kurt

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 45

Mesaj Says: 435« Yantla #63 : Mart 15, 2018, 23:23:50 »

Teoman Hocam,

Ne mutlu size - ve tabi ki bize - saðlýk vagonunun çýplak gözle nereden nereye geldiðini görebildiniz,
fotoðraflardan da olsa bunu görebiliyor olmak benim için de ayrý bir mutluluk.
Saðlýk vagonu restorasyonunu gördükten sonra benzeri çalýþmalarýn devamý konusunda kötümser deðilim artýk, bu iyimserliðimi epeyce bir süre koruyacaðým doðrusu.

Ýyi çalýþmalar dilerim...

Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #64 : Mart 16, 2018, 03:09:22 »
Sevgili Mesut Bey, güzel düþünceleriniz için çok teþekkürler.

Saðlýk vagonu restorasyonu çalýþmalarý, sizin de belirttiðiniz gibi  benzer çalýþmalarýn da baþarý ile yapýlacaðýnýn
güzel bir kanýtý olmuþtur.

Sevgiler, saygýlar.
Teoman Kardaþlar

Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #65 : Mart 16, 2018, 04:58:52 »

Teoman hocam eline ayaðýna saðlýk , ayrýca , hem Mahmut bey ile birlikte vagonun fark edilmesini saðladýðýn hem de  sonrasýný sanki ordaymýþýz gibi bize anlattýðýn için çok teþekkürler.

Bu arada TCDD'nin ortaya çýkardýðý iþ için hayretler içerisindeyim , bu kadar hýzlý çalýþmaya raðmen gerçekten çok güzel bir restorasyon yapmýþlar , sunum ve tanýtým yazýmlarý harika , acaba diyorum Ýzmir farký mý bu ?

TCDD ye gerçekten TEBRÝKLER................................... ( Bizi okuduklarýný biliyorum )
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #66 : Mart 16, 2018, 05:05:35 »

Sevgili Kemal Bey, ilginize ve her zamanki desteðinize, olumlu ve yapýcý görüþlerinize çok teþekkürler.

TCDD mensuplarý bizleri takip ediyorlar ve sizin de belirttiðiniz gibi TCDD 3. Bölge Müdürlüðü Ýzmir Alsancak Gar
binasýnda tüm çalýþanlarý ile sosyal ve kültürel konulara çok olumlu yaklaþýmlarý bulunmaktadýrlar.

Sevgiler, saygýlar.
Teoman Kardaþlar

Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #67 : Mart 16, 2018, 05:18:25 »
Tüm bizi izleyen demiryolu sevdalýsý dostlar,

Tarihi ve kültürel deðerlerimizin korunmasý konusuna çok güzel örnek teþkil edecek harika bir çalýþma yapýldý.

TCDD Saðlýk Hizmetleri vagonlarýndan günümüz kadar gelebilmiþ ancak uzun yýllar bakýmsýzlýktan kaderine terk edilmiþ tarihi deðeri olan ‘’Doktor Vagonu’’
çok kýsa bir sürede gece gündüz çalýþýlarak büyük bir fedakârlýkla tekrar üretildiði ve kullanýldýðý yýllardaki görünümüne kavuþturulmuþtur.

Bu zor çalýþmalarý üstlenen ve adeta canýný diþine takarak her türlü olumsuz düþüncelere karþý olaðanüstü gayreti ile azimli bir þekilde içtenlikle çalýþarak
bu vagonun bu günkü görünümüne gelmesinde çok büyük çabasý olan ‘’CER TEKNÝK’’ ekibinin baþý olarak güzel bir ekip çalýþmasý sergileyip, ekibi ile bu
baþarýya imzasýný atan Sayýn Burçin EKÝNCÝBAÞI Bey’e sonsuz teþekkürlerimizi bir borç biliriz.

Daha nice benzer baþarýlý çalýþmalar dileklerimizle, Burçin EKÝNCÝBAÞI’na sevgi ve saygýlarýmýzý sunarýz.Logged
ibrahim
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
ibrahim kaygýn

Yaþadýðý Yer:
Eskiþehir

Ya: 49

Mesaj Says: 261« Yantla #68 : Mart 16, 2018, 15:39:24 »

Emeði geçenlerin eline saðlýk.
Aktarýmlar için Teoman hocam'a ayrýca tekeþþürler.
Logged
Alp ÖNEY
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Alp ÖNEY

Yaþadýðý Yer:
ANKARA

Ya: 59

Mesaj Says: 102« Yantla #69 : Mart 16, 2018, 19:24:07 »

Bu tarihi vagonumuzu keþfeden, yeniden ülkemize kazandýrýlmasý için hassasiyet gösteren, özverili çalýþmalarda bulunan Teoman ve Mahmut Beylere, TCDD 3.Bölge Müdürlüðü yetkili ve çalýþanlarýna, projeyi sonlandýran Burçin EKÝNBAÞI ve CER Teknik ekibine sevgi ve saygýlarýmla.
Emeðinize, ellerinize saðlýk.
Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #70 : Mart 24, 2018, 03:53:25 »


Saygýdeðer modeltrenciler

Doktor vagonunun uzun yýllar atýl konumda kaldýktan sonra Alsancak Gar vagon Bakým atelyeleri sahasýndaki 14 Aralýk 2017’ deki yýpranmýþ görüntüsü
ile tekrar yenileme çalýþmalarýndan sonraki Basmane Gar 3.Peron 6. Yolda 23 Mart 2018 tarihindeki son görüntüsü
14 Mart Týp Bayramý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen, 14 Mart 2018 Saðlýk Tarihi Sergisi içerisinde yer alan Basmane Gar’da Halk Konferanslarý Programýnýn
sonuncusunda, 23 Mart 2018 Cuma günü, saat 16.00’ da Basmane Gar yolcu bekleme salonunda ‘’TABÝB VAGONU ÖYKÜSÜ’’ sunulmuþtur.

Konferans; Gazeteci, Araþtýrmacý-Yazar Orhan BEÞÝKÇÝ ile birlikte TCDD Tabibi emekli Dr. Cengiz UZUNCAN’nýn anýlarýný anlatýmý ile gerçekleþmiþtir.


Konferans görüntülerini içeren videolarý sizlere aktarýyorum.


Logged
Alp ÖNEY
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Alp ÖNEY

Yaþadýðý Yer:
ANKARA

Ya: 59

Mesaj Says: 102« Yantla #71 : Mart 24, 2018, 07:59:19 »

En baþýndan, en sonuna kadar Teoman Bey, bir sorumluluk örneði gösterdi, fedakarlýk yaptý, koþuþturdu, biz yataðýmýzda uyurken sabah erken kalktý, bu vagonu görüntüledi, geliþmeleri bizlerle paylaþtý ve güzel bir son ile neticelendirdi.
 
Teoman Bey'in göstermiþ olduðu bu özveri ve hassasiyet için teþekkürlerimle. Takdir etmemek mümkün mü?

Bir tarihi vagonu emekleri sayesinde öðrenmiþ oldum.

Sevgi ve saygýlarýmla.

« Son Dzenleme: Mart 24, 2018, 08:49:27 Gnderen: Alp ÖNEY » Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #72 : Mart 28, 2018, 03:36:35 »

Sevgili hocam , yine muhteþem baþladýn mükemmel bitirdin , ellerine ve aklýna saðlýk , sayende yaþamýþ kadar olduk.
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Sayfa: 1 2 3 [4]   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!