Nisan 27, 2018, 14:47:15 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:

 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: 1 [2] 3 4   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: Huseyin Ozsut Moduler Diorama  (Okunma Says 6647 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #20 : Kasm 14, 2017, 05:11:31 »

Bu son üç günde 7 tablamdan 6'sýnýn elektrik baðlantýlarýný yaptým. Kablolar lehimledim. Öncelikle söyleyeyim, raylarýn bu kadar zor lehim tutacaðý aklýmýn ucundan geçmezdi. Bayaðý zorlandým. Lehim becerim de iyidir üstelik. En zor lehim tutan raylar Hornby ve lima raylar. Piko daha kolay lehim tutuyor. Shinohara ise aralarýnda en kolay lehim tutan ray...

Kablolarý alta aldýktan sonra polarizasyonu ayný olanlarý birbirine baðlayýp kare birleþtiricilere baðladým. Böylece tak çýkar fiþler ve prizler aldýðýmda kolayca birleþtiricinin diðer ucuna baðlayýp iþi bitireceðim. Fiþ/priz olarak müzik seti fiþlerinden kullanmayý düþünüyorum. Þöyle þeyler:


Her tablada makas dekoderi olmayacak. Aydýnlatmalar falan için de lazým olacak. O yüzden çokça baðlantýya sahip fiþ/priz takýmlarýna bakýyorum. Tek seferde tüm baðlantýyý yapýp, tek seferde sökebilmek için en pratik yöntem bu.

Yaptýklarýmý bir videoda özetledim gene:

Blog 8 : https://www.youtube.com/watch?v=hSA0o-rI7uk&feature=youtu.be
« Son Dzenleme: Kasm 14, 2017, 05:14:55 Gnderen: huseyinozsut » Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #21 : Kasm 16, 2017, 04:17:28 »

Oto teyp konektörlerinden aldým. Kullanmaya baþladým. Kalan son tablamýn da lehim iþlerini hallettim. Cuma günü tablalarý tekrar kurarak dioramanýn tamamýnda tren yürüteceðim. Eksikleri tespit edip düzelteceðim. Sonraki aþama makas kablolarýný tablalarýn altýna almak ve tesisatlarýný çekmek olacak. Bir yandan da Arduino'yu dcc dekoder olarak kullanmak için gerekli olan yazýlým çalýþmasýný yapacaðým. Sonraki aþama manuel makaslara servo veya selenoid yerleþtirmek ve onlarý da Arduino dcc dekoderlere dahil etmek olacak. Tüm bunlar bittiðinde tramvay hattýmý da döþeyip tramvay hattýný asfaltlamaya baþlayacaðým.

Video Blog 9: https://youtu.be/8Lt_LML0F5s
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #22 : Kasm 21, 2017, 03:50:16 »

Konnektörleri baðladým. Her bir tabla kendisine komþu iki tablaya baðlandý. Hepsi birbirine Ray voltajlarýný, aksesuar için ayrý bir +12V, elektronik için +5V ve þase aktarýyor. Her bir tabla üzerinde 12V þase ve 5V çýkýþlarý almak için bir daðýtým noktasý da mevcut.Bu þekilde tablalarýn temel elektronik tesisatýný çektikten sonra motorlu makaslarýn kablolarýný da tablanýn altýna aldým.
Ara baðlantý kablolarýný yapar yapmaz tekrar kurdum ve ilk denememi yaptým. Dioramamýn ana bölümünde tren yürütmeye baþladým! 20 saniyelik bir video:

https://youtu.be/LA85QCslq1I

Videoda yüksek ray geçiþ sesleri duyuluyor. Bunun üç sebebi var:

1) Farklý marka raylar arasýnda kot farký var. Zýmparalanarak kot farkýnýn sýfýrlanmasý lazým.
2) Lehim attýðým raylarýn bazýlarýnda lehimlerim çýkýntý yapýyor. Henüz zýmparalamadým.
3) Lima makaslardan geçiþ diðer makaslara göre az daha gürültülü oluyor. Bu normal.
« Son Dzenleme: Kasm 21, 2017, 04:01:07 Gnderen: huseyinozsut » Logged
Ýhsan
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýhsan Günder

Yaþadýðý Yer:
Fatih Ýstanbul

Ya: 64

Mesaj Says: 928« Yantla #23 : Kasm 21, 2017, 19:20:41 »

 Ýlerleyen safhalarda sokak ve bina aydýnlatmasý düþünceniz olabilir
Bunun için bir alt yapý hazýrlamanýzý öneririm
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #24 : Kasm 22, 2017, 00:58:29 »

Ýlerleyen safhalarda sokak ve bina aydýnlatmasý düþünceniz olabilir
Bunun için bir alt yapý hazýrlamanýzý öneririm


Her modülde 12V ve 5V aksesuar çýkýþlarý mevcut þu anda. Makaslarý ve ýþýklarý kendi yaptýðým DCC devrelerle besleyeceðim. Bu DCC devreler datayý raydan, elektriði aksesuar çýkýþýndan alacak. Raydaki elektrikten tren dýþýnda hiçbir þey beslemeyeceðim.

Modülleri birbirine baðlayan fiþ-priz takýmlarýnda 5 ve 8 kablo mevcut. 5 kablo olan siyah baðlantý konektörlerinde Ray Voltajý (iki adet), 12V DC, 5V DC ve þase geçiyor. Elektronik devresinde kullanýlabilir boþ alan olan modülden, elektronik devresi yetersiz gelen bir modüle kablo çekmem gerekirse o zaman 8 kablolu konektörlerden kullanacaðým.

Þu anda altyapý anlamýnda çok saðlam ilerliyorum. Kendi elektronik devrelerimi tasarlamak konusunda iþin yazýlým ayaðýnda bir-iki eksiðim var. Onlarý aþtýðým an, iþin elektrik - elektronik kýsmý problem olmaktan çýkacak.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #25 : Kasm 27, 2017, 19:54:32 »

Öncelikle, Çarþamba günü baþýma bir kaza geldi. Tablalardan birinin açýlýr kapanýr bacaðý, parmaðým oradayken mýknatýsýndan kurtulup açýldý. Parmaðým sýkýþtý. O yüzden önce güvenlik videom:

Video Blog 11:

https://youtu.be/g-pPx5KQ6_Y

------------

Ardýndan, Arduino'yu DCC dekoder olarak kullanmayý becerdim. Bu noktadan sonra DCC ve Arduino'nun gücü birleþtiðinde yapýlabilecekler sýnýrsýz gibi duruyor. Manuel hemzemin geçitleri elektrikliye çevirmeden tutun, dioramada bulunan bir model uçaðýn pervanesinin dönüp dönmemesine karar vermeye, her türlü aydýnlatmadan, çýkan sesleri kontrol etmeye aklýnýza ne gelirse yapýlabilir. Benim ilk düþündüðüm, manuel turntable'ý dcc elektrikliye çevirme procesi ve dioramamýn dolabýn içine girecek bölümünde kullanmam gerekecek köprüleri elektrikli motorlarla açýlýr kapanýr yapmak...  Grin Hemen þýmarmayalým, tabii ki önceliðim dcc üzerinden led ve servo kontrolü... led kontrol edebilmek demek, röle kontrol edebilmek demek. Ýki röleyi tek bir emirle anlýk olarak açýp kapayabilmek demek, eski tip elektrikli makaslarý DCC'den kontrol edebilmek demek. Servo kontrolü de, elimdeki manuel makaslarý dcc'ye çevirmek demek...

Arduino promini saðlýklý þekilde 16 çýkýþ veriyor. 16 servo da baðlayabilirsiniz, 6 servo 10 led baðlayabilirsiniz. Tercih sizin.  Smiley Ben bol bol röle kontrolü yapacaðým. Yüksek amper çeken ýþýklar doðrudan Arduino ile beslenemez. Eski tip makaslar da röleye ihtiyaç duyuyor... Dolayýsý ile bende bol bol röle kullanýmý olacak. Neyse,

Ýlgili video, Video Blog 12:

https://youtu.be/CAO3vkH7HEc

----------------

Bu noktada þu fotoðraflarý paylaþmayý uygun buluyorum:


Bu gördüðünüz bir adet Arduino pro-mini (usb baðlantýsý yok) ve bir adet Arduino nano (usb baðlantýsý var). Bu ikisini birbirine sökülebilir-takýlabilir düzenekte baðlayan da bir kart mevcut. Arduino nano'nun usb baðlantýsý üzerinden, arduino promini'yi programlamamý saðlýyor bu düzenek. 


Kartýn arkasý da son derece basit. Doðrudan baðlantýdan ibaret:


----------------

Son olarak da multimaus'u pc'ye baðlama planým ile ilgili video blog 13:

https://youtu.be/18JBhEnb67s

----------------

Anlayacaðýnýz geçen hafta acýlý oldu; ama haftasonu verimli geçti.  Grin
« Son Dzenleme: Kasm 27, 2017, 20:38:58 Gnderen: huseyinozsut » Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #26 : Aralk 06, 2017, 15:30:26 »

Bu hafta Dcc decoder konusunda tüm eksiklerimi giderdim. Ýlk çalýþan decoderimin montajýný yaptým. Kendi yaptýðým decoder ile ilk modülümdeki beþ adet eski tip elektrikli makasý kontrol edebiliyorum. Modülümün alt tarafý böyle gözüküyor:

Burada toplam 12 röle, bir arduino dcc dekoder var. Her bir eski tip makas 2 adet röle ile çalýþýyor. Elimde hazýrda sekizli röle devresi ve dörtlü röle devresi vardý. O yüzden rölelerin ikisi boþta.

Ýlgili videom:

https://www.youtube.com/watch?v=vcIAlYxIq_s

Video'nun uzunluðundan sýkýlýyorsanýz, gelecekte daha kýsa çekebilirim. Sadece makaslarýn kontrolcünün emri ile çalýþmasýný görmek isteyenler videoda 4.50'ye atlayabilirler.  Smiley

Bu noktadan sonra makaslarýma DCC kontrolü saðlamak oldukça kolay olacak. Dioramamda 7 manuel, 14 eski tip elektrikli makas var. Manuel makaslarý selenoid veya servo ile DCC'ye dahil edeceðim. Ýki türlü de artýk bu iþin gayet mümkün olduðunu görmüþ oldum. Selenoid kullanmak tercihim. Ancak, "sürekli akým çeken bir selenoid ne kadar ýsýnýr, ömrü ne olur" gibi sorulara cevap bulmam lazým. Sürekli açýk kalmasý ömür açýsýndan bir dert olmayacaksa servo ile uðraþmayacaðým.
Logged
koraycenan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Koray Cenan

Yaþadýðý Yer:
istanbul

Ya: 46

Mesaj Says: 1323« Yantla #27 : Aralk 10, 2017, 01:49:36 »

Tebrik ederim videonuzu seyrettim gayet baþarýlý olmuþ selenoidler uzun süre acýk kalýrsa sorun oluþabilir. Ama videoden görebildiðim kadarýyla gayet saðlýklý çalýþýyor. Bu dekoder in elemanlarýný ve þemasýný paylaþýrsanýz tabi ardurdino kodlarýný en azýndan yapmak isteyenler için bir rehber olur. Birde bence önemli bir konu manuel olarak makaslarý kontrol edebilmek cok fazla makasýn olduðu dcc bir sistem eger bilgisayar kontrolu olmadan sadece kumanda uzerinden makas deðiþtirilecekse cok sýkýntýlý bir durum malum trenler hareket halindeyken makaslarý deðiþtirmek zor olur bu aþamada bir tane swicth koyarsanýz makaslarý anlýk olarakta siz kontrol edebilirsiniz.
Logged

z scale,ho scale, rc, yani model ve modelcilkle ilgili herþey...
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #28 : Aralk 12, 2017, 04:47:25 »

Tebrik ederim videonuzu seyrettim gayet baþarýlý olmuþ selenoidler uzun süre acýk kalýrsa sorun oluþabilir. Ama videoden görebildiðim kadarýyla gayet saðlýklý çalýþýyor. Bu dekoder in elemanlarýný ve þemasýný paylaþýrsanýz tabi ardurdino kodlarýný en azýndan yapmak isteyenler için bir rehber olur. Birde bence önemli bir konu manuel olarak makaslarý kontrol edebilmek cok fazla makasýn olduðu dcc bir sistem eger bilgisayar kontrolu olmadan sadece kumanda uzerinden makas deðiþtirilecekse cok sýkýntýlý bir durum malum trenler hareket halindeyken makaslarý deðiþtirmek zor olur bu aþamada bir tane swicth koyarsanýz makaslarý anlýk olarakta siz kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayar konusunda çok haklýsýnýz. O konuya da el atmayý planlýyorum. Öncelikle Multimaus'u bilgisayara baðlamak için bir ara devre kurma (xpressnet arayüzünü usb'ye çevirme), sonrasýnda da kendi dcc kontrolcümü yapmak gibi bir fikrim var.

Yazýlým ve donanýmda önemli sýkýntýlar var. Þimdiden paylaþmam çok kafa karýþtýrýcý olur. Bütün ihtimallerin sebep olabileceði bütün sýkýntýlarý engelleyen bir donaným planý ve yazýlýma eriþir eriþmez paylaþýrým. Þu anda kendim de ne yaptýðýmý tam olarak bilmiyorum. Biraz deneme yanýlma oldu desem yeridir.  Grin
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #29 : Aralk 15, 2017, 03:43:20 »

Multimaus'u bilgisayara baðlamak için gerekli donaným ve yazýlým konusunda pek bir bilgiye ulaþamayýnca pes ettim ve þunu aldým:

https://www.ebay.com/itm/DCC-XpressNet-USB-interface-with-s88N/253238945652?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649

Böyle bir niyeti olanlar bu ürünü almaya bile uðraþmasýn, biraz beklesin derim. Anladýðým kadarý ile bu ürün Lianz Li-100'ün kopyasý. Üzerinde de programlanabilir bir devre var. Bunun içindeki yazýlýmýn Li-100'den kopyalandýðýný düþünmekteyim. Eðer öyle ise, bu üründen de benim kopyalamam, bu ürünün üreticisine ayýp olmaz. Klonu klonlamak ayýp deðil neticede.  Grin Eðer becerebilir isem buradan paylaþýrým. Böylece multimaus'u 50TL civarýna PC'ye baðlamak mümkün olur. Li-100'den çok daha ucuz olan bu ürünü bile almak gereksiz ve pahalý olmuþ olur.

Þimdilik elektroniðe kýsa bir ara verdim. Modele dönecek olur isek, bu ara dioramam için bayaðý bir þey aldým. Öncelikle ABD'den gelecek bir arkadaþa getirmesi için þu ikisini sipariþ ettim:

Benim dioramam Avrupa görünümlü olacaðý için, ortama en çok uyum saðlayacak, en az sýrýtacak ürün olarak bu ikisini bulabildim. Özellikle tramvay için ABD'den baþka bir seçenek zaten yoktu benim için. Deli fiyatlar isteniyor...

Bu arada Miniatur Wunderland'da kendime hakim olamayýp bazý 1/87 arabalardan aldým. Bir de aný vagonu aldým. Onlarýn da fotoðraflarýný bir ara koyarým.  Smiley
« Son Dzenleme: Aralk 15, 2017, 03:57:12 Gnderen: huseyinozsut » Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #30 : Aralk 16, 2017, 06:14:45 »

Bugün akþam bir tablaya daha dekoder montajýný yaptým. Baðlantýsý tamamlanan makas sayým 9'a çýktý.Bunlar da dayanamayýp aldýðým arabalar:Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #31 : Aralk 29, 2017, 05:19:03 »

1) Multimaus'u bilgisayara baðlamaya yarayan aparat bu hafta geldi ve hemen denemelere baþladým. Problemsiz çalýþýyor.
 
2) Elektronik açýsýndan en zorlayýcý tablalarýma arduino montajý yaptým. Bir tablada dört makas, diðer tablada 1 servo tek arduino tarafýndan kontrol ediliyor. Servo kararsýzlýðýný çözdüm. Servonun güç kablolarýna 22uf kapasitör, sinyal kablosuna 0.1uf kapasitör baðladým ve servolarýn diðer komutlardan etkilenip hareket etme problemini çözdüm.

3) Eski bir bilgisayar power supply'ýndan dioramamda kullanýlacak bir güç kaynaðý yaptým.

Ýlgili videom:
https://youtu.be/YTAoaS-AmPk
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #32 : Ocak 14, 2018, 07:11:20 »

Öncelikle oyuncaklarým geldi!  Smiley

Tramvay:

Kargo dahil tanesi 11 Euro'ya bu makaslarý buldum. Makas almaya pek niyetim yoktu. Ancak hem ucuzlardý, hem de tertemizler, hiç kullanýlmamýþlar. Yedek olsun diye aldým. Satýcýyý aradým. Deðeri düþük göstermesini istedim. Gümrüðe takýlmadan geldiler. Paypal Türkiye'den sürüldü belki... Ama ne deðiþti ben de anlamadým. Malta merkezli bir paypal hesabý açmam 5 dakikamý aldý. Bu makaslar da bunun kanýtý  Grin :Dioramadaki tüm makaslarýn elektronik baðlantýsýný bitirdim. Hepsi çalýþýyor. Yeni gelen lokomotifim ve tramvayým çalýþýyor:

https://youtu.be/MbouT_G3kYc

Tablalarým açýk haldeyken alttan böyle gözüküyor:
Wireless olmayan bir bilgisayar baðlantý düzeneðini wireless çalýþtýrmak için son derece pratik bir yol buldum. Dioramanýn kurulu olduðu odada PC var. Multimaus'un usb çeviricisi bu pc'ye baðlý. Bu pc kablo ile modeme baðlý. 8" windows tabletim de wireless ile modeme baðlý. Tek yapmam gereken tablete de pc'ye de teamviewer kurmak oldu. Tabletten doðru pc'yi kontrol edebiliyorum. PC'de de multimaus'a kumanda eden JMRI programý açýk. Böylece USB çýkýþlý kablolu bir düzeneði kablosuz olarak kullanabiliyorum.  Smiley

Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #33 : Ocak 14, 2018, 21:54:28 »

Tebrikler çok güzel, malta merkezli PAYPAL hesabýný nasýl açtýnýz biraz açýklarsanýz bize de lazým olur.
Ýyi çalýþmalar dilerim.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #34 : Ocak 15, 2018, 18:19:20 »

Tebrikler çok güzel, malta merkezli PAYPAL hesabýný nasýl açtýnýz biraz açýklarsanýz bize de lazým olur.
Ýyi çalýþmalar dilerim.

Teþekkür ederim.

Öncelikle yurtdýþý merkezli bir sanal kart aldým. Entropay adlý siteden aldým. Sanal kartý oluþturmak için gerekli olan minimum para yüklemesini yaptým. %5 komisyon alýyorlar. Sürekli bu kartý kullanmak biraz masraflý. Ancak bir kereliðine kullandým. Sanal kartý oluþturduktan sonra sanal kartýn kayýtlý olduðu ülkenin paypal sitesine girdim (Entropay Malta merkezli olduðu için, ben Malta'ya girdim). Üye oldum.

Burada iki sýkýntý var:
Birincisi, sahte bir Malta telefon numarasý girmeniz gerekiyor.
Ýkincisi, adres olarak Türkiye adresinizi bile yapsanýz, sonu Malta ile bitiyor. Dolayýsý ile paypal hesap adresi ile gönderi adresinin ayný olmasýný isteyen hiçbir satýcýdan alýþveriþ yapamazsýnýz.

Üye olduktan sonra Türkiye kartýmý da Paypal hesabýna tanýttým. Ýlk alýþveriþimi sanal karttaki parayý bitirmek için sanal karttan yaptým. Tercihen bunu hiç yapmayýn. Sanal kartý paypal hesabýnýzdan silin. Paypal, kartýn sanal kart olduðunu anlýyor ve hesabýnýzý incelemeye aldýðýnda "þüpheli hesap" konumuna düþülüyor. Ben düþtüm. Mail attým birkaç gün içinde düzelttiler. Ancak bu kartý hiç kullanmazsanýz, anlayamazlar. Dolayýsý ile þüpheli hesap konumuna düþmezsiniz.

Sanal karttaki paranýzý herhangi bir yerden doðrudan kartla alýþveriþ yaparak harcayabilirsiniz zaten.

Paypal Malta adresi:
https://www.paypal.com/mt/home

----------------------

Paypal'i sahte adres ve telefonla kullanmamak için, yurtdýþýnda yaþayan bir arkadaþ, onun telefonu, onun adresi ve o ülkede bir sanal kart hesabý kullanýlabilir. Bu durumda her þey doðru olur. Ancak gene, paypal tanýmlý adresine gönderi yapan satýcýlardan yapacaðýnýz alýþveriþ, ürün arkadaþýnýzýn adresine gidecekse mümkün olur.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #35 : Ocak 24, 2018, 04:32:23 »

Bir süredir Turntable araþtýrmasý içindeydim. Walthers'ýn bir manuel modelini 50$'a buldum. Manuel turntable'ý bir manyetik sensör, bir kaliteli, redüktörlü step motor, bir minik mýknatýs, bir arduino ve bir step motor sürücüsü ile dcc ve elektronik hale getirecektim. Arduino ve sürücü elimde zaten var. Geriye Servo ve sensör kalacaktý.

Ancak yakýn zamanda ABD'den gelecek biri yok. Bir yandan da "kendim yapabilirim" diyordum. Bu konuda baþta 3d printer olmak üzere, birkaç fikrim vardý. Bugün biraz araþtýrma yaptým ve þunu buldum:

https://www.youmagine.com/designs/h0-train-turntable

An itibari ile "neden olmasýn?" diyorum.

Dönen bölgedeki raya elektrik taþýmak için de büyük boy mono kulaklýk jaklarýndan kullanabilirim. Hem sonsuz dönebiliyor, hem iki kutuptan elektrik iletiyor...
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #36 : Ocak 24, 2018, 21:14:34 »

Blog 16:

https://www.youtube.com/watch?v=OAU7UcACtgQ&feature=youtu.be

Bu blogda artýk tablalarýn hepsi çalýþýyor. Tablalar birbirine elektriksel olarak da monte oldu. Güçkaynaðý da hazýr ve sisteme baðlý... Bu blog'da makaslarýn son kontrollerini yapýyorum...

Bu noktadan sonra çok mesafe kat ettim. Onlarý da yükledikçe paylaþacaðým.
« Son Dzenleme: Ocak 24, 2018, 21:27:48 Gnderen: huseyinozsut » Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #37 : Ocak 25, 2018, 01:02:48 »

Blog 17:

Bir sonraki aþama çok enteresan. JMRI arayüz olarak son derece geri olsa da, kendisine emek harcayan yüzlerce kullanýcý sayesinde çok iþlevsel bir program. Benim kablolu olan ürünlerimi hem kablosuz, hem çok pratik bir biçimde kontrol etmemi saðladý.

JMRI ayný anda hem server olabiliyor, hem trenleri kontrol edebilmek için ayrýca WiiThrottle serveri olabiliyor, ayný anda da bir internet sitesi serverý da olabiliyor. Bunlarý bu programa akuple edenlerden Allah razý olsun.  Grin

Ben, Server ve WiiThrottle'ý kullanýyorum.

Server'ý bir Windows tableti client olarak baðlamak için kullanýyorum. Bu tablette de JMRI yüklü. Client olarak servera baðlanýp hem scripleri, hem makaslarýmý client üzerinden kontrol ediyorum.
WiiThrottle sayesinde de bugün 80TL'ye alabileceðiniz, süper eski bir Android Tableti tren kumandasý olarak kullanýyorum.

Böylece iki tablet ile herþeyi kontrol edebiliyorum.

JMRI'ýn görsel becerisi son derece düþük olsa da, aklýnýza gelen herþeyi yapmaya olanak tanýyor olmasý çok güzel. Ancak iþin kurulum kýsmý çok sancýlý. Çalýþmayan scriptler, bu yüzden makas deðiþimlerinde gecikme atayamama gibi bazý problemlerle karþýlaþtým. Sorunlarýmýn temelinde Multimaus'un kendisine ayný anda verilen emirlere alerjik olmasý yatýyor. Multimaus, kendine verilen emri yerine getiriyor. Sonra Feedback veriyor. "Emri yerine getirdim" þeklinde. Bu feedback makasýn yönünün programda doðru gösterilmesi için önemli. Feedback vermez ise, verilen emri yerine getiremezse programda o makas deðiþmiþ gözükür. Ama makas deðiþmez. Sonra o makas ters hareket etmeye baþlar... O yüzden feedback iyi bir þey. Ancak Multimaus ayný anda verilen emirleri yerine getirmesine raðmen, yerine getiremedim diye feedback veriyor. Bu sefer JMRI programý ayný emri tekrar veriyor. Multimaus da emri yerine getirmesine raðmen gene "yerine getiremedim" diyor. Bu yüzden, iki makasýn ayný anda hareket etmesini saðlayacak þekilde, programda çizilmiþ makas butonuna iki makas tanýmlarsanýz, o tuþa bastýðýnýzda Multimaus o makaslarý belki 10 kere deðiþtiriyor ve bu süre boyunca tüm kontrolü kaybediyorsunuz... Bu sorunu aþmak için emirler arasýnda 100 milisaniye boþluk olmasý yeterli. Bunun için JMRI'da sekme de var. Ancak çalýþmýyor. Bunu yapabilmek için bildiðiniz Script yazmam gerekti. O da ilk baþta çalýþmadý. Sonra bir þekilde çalýþtýrdým...Ýlgili Videom:
https://youtu.be/kAsHF5XrFKc

Not: IP adresim Statik olduðu için videonun o kýsmýný buðuladým, kusura bakmayýn. "Ben size güveniyorum. Baþkalarýna güvenmiyorum." Youtube'a herkese açýk olarak IP adresimi göstermek istemedim.  Grin
« Son Dzenleme: Ocak 25, 2018, 01:13:13 Gnderen: huseyinozsut » Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #38 : Ocak 25, 2018, 01:22:48 »

Blog 18:

Herþey burada bir araya geliyor! Tüm makaslarým, programlar, tabletler, server olarak kullandýðým pc, pc'ye baðlý olan usb-multimaus çevirici, JMRI ayarlarý, trenler... Herþey çalýþýyor!

Elektronik ve yazýlýmla uðraþmak, sonrasýnda da yüzlerce deneme yanýlma ile býdýk býdýk uðraþtýðým þey meyvesini verdi... Tüm sistemi çalýþýr halde görmek için bu blog'u izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/DeNILEMezKk

Bu noktadan sonra, dioramanýn ikinci etabý olan dolap içi (turntable bölgesi) ile uðraþacaðým.
Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #39 : Ocak 25, 2018, 03:35:58 »

Hüseyin kardeþim , gerçekten tebrikler , model tren camiasýndaki en kolay ve en kullanýþlý kumanda sistemini yaptýn , hem de 800 euroya satýlan kumandalardan daha iyi. ( þu göðsündeki aský sistemini de tanýtsana bize resim vs ile )
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Sayfa: 1 [2] 3 4   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!