Nisan 27, 2018, 14:47:48 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:

 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: [1] 2 3 4   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: Huseyin Ozsut Moduler Diorama  (Okunma Says 6648 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« : Mays 02, 2017, 04:38:35 »

Selamlar,

2 yýldýr malzeme toplama ve planlama aþamasýndaydým. Bu hafta dioramayý oluþturacak 7 modülü yapmaya baþladým.

Öncelikle ciddi kýsýtlarým var; ancak bu kýsýtlamalar dahilinde yapabileceðim en büyük dioramayý oluþturmaya niyetlendim. Bu iþe giriþirken patrondan (eþim) odanýn þeklini çok bozmamak kaydý ile izin aldým. Bu yüzden hýzlý kurulup kaldýrýlabilen, kaldýrýldýðýnda da büyük bir dolaba sýðan bir diorama yapmam bir zorunluluk oldu.

Odada büyük bir koltuðun olmasý da iþimi zorlaþtýran bir etkendi. Ancak tüm kýsýtlamalara raðmen ortaya iyi bir iþ çýkaracaðýma inanýyorum. Uzun soluklu planlamam meyvesini verdi gibi. Þu ana kadar yaptýklarým bana "bu iþ olur, planým tuttu" dedirtti.

Video blog olarak aþama aþama paylaþacaðým. Ýlk üç videoda görüntü kalitesi çok kötü. Kusura bakmayýn. Gelecekteki videolarda ýþýðý daha iyi ayarlayacaðým.

Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=ctFLXRKHj1g
Video 2:
https://youtu.be/W57VdX4xglk
Video 3:
https://youtu.be/5GkW8TA9En0
Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #1 : Mays 02, 2017, 05:06:03 »

Deðerli dostum , seni tebrik ediyorum , yýllardýr " yerim dar yenim dar " diye bahaneler bulan dostlarýmýza güzel cevap oldun , azmedince yer ve çözüm bulunuyor yani.

Bu arada büyük patrona bizden de teþekkürler oda için....... Smiley
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
atlantis
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Onur ÖZDEMÝR

Yaþadýðý Yer:
Ýzmir

Ya: 38

Mesaj Says: 108WWW
« Yantla #2 : Mays 02, 2017, 13:48:39 »

Ýlginç bir çalýþma olacaða benziyor. Merakla takip ediyoruz.
Benimde aklýmda depo ve bilgisayar odasý olarak kullandýðýmýz odanýn boþ duvarýna aþaðýdan yukarý paralel üç tane kýzak monte edip diaroma tezgahýný bu kýzak ile aþaðý yukarý hareketli þekilde yapmak var. Çalýþma anýnda aþaðý çek, iþi bitince yukarý kaldýr. Buna uygun malzeme bulabilir miyim bilmiyorum ama araþtýracaðým.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #3 : Mays 02, 2017, 15:22:51 »

Ýlginç bir çalýþma olacaða benziyor. Merakla takip ediyoruz.
Benimde aklýmda depo ve bilgisayar odasý olarak kullandýðýmýz odanýn boþ duvarýna aþaðýdan yukarý paralel üç tane kýzak monte edip diaroma tezgahýný bu kýzak ile aþaðý yukarý hareketli þekilde yapmak var. Çalýþma anýnda aþaðý çek, iþi bitince yukarý kaldýr. Buna uygun malzeme bulabilir miyim bilmiyorum ama araþtýracaðým.

Benim ilk planým bu þekildeydi. Bunun için patrondan izin alamadým. Bir de üzerine iki gün sonra koridora monte ettiðim üçlü tavan lambasý yere düþüp yerde patlayýnca, bu hayale resmen veda etmiþ oldum.  Grin

Ancak duvar tarafýna monte olmasýný ve bir çeþit yatak içinde hareket etmesini istiyorsanýz ilk aklýma gelen kayar kapaklý gardýrop mekanizmasý... Bu mekanizmayý kendi amacýnýza uygun kullanabilirsiniz gibi geliyor bana. Ancak üç rayýnýz olmaz. Ýki rayýnýz olur. Dolapta üstte ve alttaki raylarý siz yukarýdan aþaðý çalýþtýrýp, solda ve saðda yaparsýnýz. Bunun yük taþýma becerisi çok düþük olacaktýr. Bütün yükü gene makara taþýr.

Bir diðer yöntem de, sigma profillere göre çeþitli ebatlarda yataklama profilleri mevcut. Aþýrý pahalý olduklarýndan eminim. CNC ve 3d printer'larýn kayar mekanizmalarýný bunlardan yapýyorlar. Ancak saçma. Þöyle ki:

Yerli üretim çekmece raylarý var. Size lazým olan bu çekmece rayýnýn en dýþ yüzeyinin boyu 2 metre olaný, bilyalý bir iç mekanizma da bu dýþ rayýn içinde çalýþacak... Yerli üreten kimse onlara uðranýp, elinde hazýr olan dýþ malzemeden uzun kestirip, iç malzeme olarak da zaten hazýr ürettikleri içten kullanabilirsiniz. Muhtemelen en ucuz çözüm bu olacaktýr. 2'den fazla kayar mekanizma da kullanabilirsiniz böylece. Üreticide bu malzeme kesin vardýr. Çünkü bu malzemeler genelde 6 metrelik boylar olarak üretilip onun içinden kesilir. Ýç malzemeyi de zaten üretiyorlar...
Logged
atlantis
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Onur ÖZDEMÝR

Yaþadýðý Yer:
Ýzmir

Ya: 38

Mesaj Says: 108WWW
« Yantla #4 : Mays 02, 2017, 15:28:56 »

Malzemeyi bulmasý çok zahmetli bir iþ olacak ama gerçekleþirse de bir çok kiþiye faydasý dokunacak. Yakýnýmda mobilyacýlar sitesi var. Onlara da danýþýrým.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #5 : Mays 03, 2017, 06:05:36 »

Bugün oldukça yol kat ettim. Buna da bir kýsa video hazýrladým. Kalite hala yerlerde. Sanýrým projektör almam lazým.  Grin

Blog 4:
https://youtu.be/mWG4yI2NyaY
Logged
sedat niþancý
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
sedat niþancý

Yaþadýðý Yer:
izmir

Ya: 56

Mesaj Says: 296« Yantla #6 : Mays 03, 2017, 14:08:12 »

  Ýyi gidiyor,devam.Kolaylýklar dilerim
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #7 : Mays 04, 2017, 05:47:09 »

Bugün sonunda kameranýn sorununu çözdüm. Düþük ýþýkta çok kötü çekiyordu. Su altý modunu açýk unutmuþum... Görüntüler artýk biraz daha iyi.

Ana taþýyýcýyý duvara monte ettim. Son iki modülü sabitleyen demirleri de sýktým. Duvara yakýn modüllerden baþlayarak yanyana ana taþýyýcýya modülleri yerleþtirip, yedinci (ince uzun modül) modülü yerleþtirince hepsi kilitleniyor. Tek bir vida atmadan iþlem tamam. Modüller dikeyde hiç hareket etmiyor. O yüzden halkalý klips bile kullanmayacaðým. Bu þekilde olacak. Ana taþýyýcý ve modüllere yükseklik ayarý yapmamý saðlayacak ayaklarý da monte ettim.

Geriye bir tek katlanýr ayaklarý sabitlemek için bir çözüm bulmak ve modüllerin üstüne monte olacak kontraplaklar kaldý. Sonrasýnda dolap yapýmýna giriþeceðim. Kontraplaklarla dolap tahtalarýný ayný anda kestireceðim.

Blog 5:
https://youtu.be/TN-7qQv3d_0

Bu noktaya kadar diyeceklerim:

1: Kanal içine gömük küçük montaj demirleri hiç iyi fikir deðil. Kullanmayýn. L demiri çok daha saðlam.
2: Diþ açmak için kullanýlan kýlavuz uçlar hýzlý aþýnýyor. Burada toplam 18 noktada kullanýldý. 12'incide uç beni zorlamaya baþladý.
3: Çin malý (Alpha tools) 10.8V elektrikli vidalama aletim var. 4 yaþýnda. Aküsü ölmüþ. Beni deli etti. Böyle bir iþe baþlarken, ucuz bir elektrikli vidalama makinanýz var ise, yeni olmasýna dikkat edin.

Diorama planým forumun planlar kýsmýnda mevcut. Ancak buraya da koyayým:


Burada her bir kare 59cm. Dolayýsý ile her bir 2x1 kare benim bir modülüm. Modüllerin dýþýna taþan bölge dolabýn içinde kalacak. Dolabýn içini de diorama alaný olarak kullanarak dioramanýn toplam büyüklüðünü arttýracaðým. Dolap ile modüllerim arasýnda 18cm civarýnda boþluk var. Bu boþluðu tak-çýkar tahta zeminli geçiþlerle saðlayacaðým. Ayný zamanda hem dolaba hem 7 modüllük bölgeye kilitlenerek, modüllerin yatay olarak hareket etmesini de büyük ölçüde kesecek.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #8 : Haziran 03, 2017, 07:12:18 »

Tekrar selamlar,

Geçen bir kaç haftada dioramam için çok bir þey yapamadým. Ancak dioramamý yapabilmem için gerekli olan dolaplarý yaptým. Sitelerde kestirdim. Minifix delikleri açtýrdým. Eve getirip IKEA mobilyasý monte eder gibi montaj yaptým.

Dioramanýn modüllerini birer raf gibi taþýyacak olan dolap odanýn güzelliðini aldý götürdü. Cörk gibi duruyor köþede.  Grin Tahmin ediyordum gerçi; ama yapacak bir þey yok. O kadarcýk özveri de gösterelim.  Grin Bu dolaplar dioramam için þart olsa da, dioramanýn doðrudan konusu olmadýðý için Video çekmeye deðer bulmadým. O yüzden iki fotoðraf yüklüyorum. Sanýrým karanlýkta iyi çeken bir fotoðraf makinesine ihtiyacým var. Müzik seti büyük dolabýn durduðu yerde, küçük bir dolabýn üzerinde duruyordu. Müzik setini odadan þutlamak istemediðim için ona yeni yer, o yere uygun da yeni bir dolap yaptým. Büyük patronu mutsuz etmemek lazým.  Grin
Müzik setinin durduðu küçük dolap:


Diorama modüllerinin duracaðý büyük dolap:


Ýç eni 119cm. Derinliði 60cm. Modüllerimin her biri 118'e 59. Fotoðrafta görünen orta rafýn da üzerinde ray kurulu olacak ( rafýn üzerine 6cm yükseklikte bir çerçeve gelecek. O da bir modül gibi kullanýlacak. Dolapta sabit duracak; ama o da olduðu gibi kaldýrýlýp taþýnabilir olacak (taþýnma durumuna karþý). Burasý ray planýmda Turntable'ýn olduðu bölge olacak.
« Son Dzenleme: Haziran 03, 2017, 07:15:07 Gnderen: huseyinozsut » Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #9 : Haziran 05, 2017, 00:02:22 »

Kontraplaklarý aluminyum çerçevelere monte etmeye baþladým. Ýlgili video Blog 6:

https://youtu.be/gS3-eeb-mcs
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #10 : Temmuz 20, 2017, 22:37:01 »

Koyduðun bazý fotoðraflar uçmuþ. Sanýrým yüklediðim site çökmüþ. O yüzden planý yeniden yüklüyorum.

Bu arada çalýþmaya baþladým. Ray yataðý olarak kullanmak için mantar aldým. 120cm eninde, metre ile satýlýyor. Ben 3mm tercih ettim. Metresi 35TL. Benim dioramanýn tamanýna 2 metre fazlasýyla yetiyor. Yanlarýný dremele zýmpara takýp traþladým. Çok pislik oldu. Evin içinde yapmamanýzý tavsiye ederim. Fotoðraflar:

Logged
TRAINMAN
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Metin TOKMEN

Yaþadýðý Yer:
BOLU

Ya: 60

Mesaj Says: 166« Yantla #11 : Temmuz 21, 2017, 00:25:23 »

Kolay gelsin Hüseyin bey, ray programý olarak Anyrail mi kullanýyorsunuz, bende þimdilik üç hatlý ortasýnda bakým ve tren depolama hatlarý olan basit bir diaroma çizdim fakat foruma koyamadým, hangi formatta koymak gerekir.
Ýyi çalýþmalar dilerim.

Metin TOKMEN
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #12 : Temmuz 21, 2017, 16:52:04 »

Kolay gelsin Hüseyin bey, ray programý olarak Anyrail mi kullanýyorsunuz, bende þimdilik üç hatlý ortasýnda bakým ve tren depolama hatlarý olan basit bir diaroma çizdim fakat foruma koyamadým, hangi formatta koymak gerekir.
Ýyi çalýþmalar dilerim.

Metin TOKMEN

Ben programda export as diye bir yer vardý sanýrým. Orada .JPG seçip, plan görüntüsünü JPG olarak alýyorum. Sonra o görüntüyü internette fotoðraf yüklenen sitelerden birine yükleyip, burada link veriyorum.
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #13 : Kasm 01, 2017, 04:19:57 »

Uzun bir aradan sonra modülleri dolaptan çýkarýp tekrar kurdum ve çalýþmaya devam ettim.

Raylarý mantar ray yataklarýna yapýþtýrarak iþe baþladým. El iþçiliðime güvenmiyorum. O yüzden çevre çalýþmalarýný yaptýktan sonra balast iþine baþlayacaðým. Böylece, çimen vs.'nin raylara yaklaþtýðý yerlerde hatalar yaparsam üstüne balast gelip hatayý kapatýr diye düþünüyorum.

Yarýn son iki modülün raylarýný yapýþtýracaðým. Sonrasýnda her modülün sonunda raya kablo lehimleyip, bu kabloyu modülün altýna alýp, altta çoklu fiþler kullanarak modüllerin elektriðini birbirine baðlayacaðým. Sonra arduino ve röleler kullanarak lima makaslarý DCC'de kullanabilir hale getirecek ve gerekli tesisatý alttan çekeceðim. Sonrasýnda manuel makaslara arduino ve servolar baðlayýp onlarý da DCC'ye dahil edeceðim. Þehirin içinde gezecek olan tramvay hattýný ise en son, asfalt ve kaldýrým iþlerine girmeden önce döþeyeceðim.

Vlog 7:
https://www.youtube.com/watch?v=LCysKRfLwqY&feature=youtu.be
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #14 : Kasm 02, 2017, 05:15:23 »

Bugün son iki modüldeki viraj bölümlerini yapýþtýrdým ve ortalýðý topladým...

Etrafý toplayýnca katetilen yolu insan daha net görüyor. Bu iþ iyice "olur bu ya, ben bunun altýndan kalkarým" moduna girdi...  Grin

Canýmý sýkan tek þey, dolabýn içine girecek kýsým hariç, dioramadaki raylarda hiç eðim olmamasý... Bu tek düzeliði etrafa eðim vererek aþmayý planlýyorum. Sað köþeye de bir dað yapmak istiyorum. Ancak, daðýn arkasýnda dioramanýn dolabýn içine giren kýsmý denk gelecek, orasýnýn görünürlüðünü kesme ihtimali var. O yüzden duruma göre daðý sol köþeye de yapabilirim. Bütün atraksiyon tek bir yere toplanmamýþ olur hem...

Ray birleþme yerlerinde bazý bölgelerde boþluklar vardý. Onlarýn altýna travers yapýþtýrarak boþluklarý kapattým.
« Son Dzenleme: Kasm 02, 2017, 05:19:21 Gnderen: huseyinozsut » Logged
KAZIM
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
KAZIM ASLAN

Yaþadýðý Yer:
HATAY

Ya: 40

Mesaj Says: 4« Yantla #15 : Kasm 02, 2017, 07:28:38 »

baþarýlar hocam...!
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #16 : Kasm 06, 2017, 01:56:23 »

Planý tamamladýktan sonra planda deðiþiklik yapmak çok istenen bir þey deðil, biliyorum; ama cuma günü ray döþeme ve yapýþtýrma iþini bitirince dioramanýn sað tarafýnýn sol tarafýna göre çok boþ olduðu hissine kapýldým. Üstelik sol tarafa þehir gelecek, ray dýþýnda da daha kalabalýk olacak... Bu yüzden plana ufak bir ekleme yaptým. Son planým þu þekilde:Dioramanýn sað tarafýnda ortada biten hattýn dibine bir fabrika yerleþtirmeyi planlýyordum zaten. O bölgeye hat çekmiþ oldum. Bunu uygulamak için yapýþtýrdýðým bazý raylarý geri söktüm. Yerlerine makas yerleþtirdim. Makaslarým bittiði için bir yerde Hornby makas kullandým. Bu dioramada pico'nun viraj makaslarý, Shinohara'nýn dörtlü makas rayý, lima makaslar ve bir adet hornby makas kullanmýþ oldum.  Grin Tamamen duygusal sebeplerden...  Grin

Ray konusunda geriye þehrin içinde gezecek olan tramvay hattýný ve en dýþtan dolanýp, yokuþ yukarý çýkýp, dolabýn içine giren kýsým kalýyor. Ýkisini de sonra yapacaðým.----------------

Þimdi sýrada raylara kablolar lehimleyip, tablalarýn altýna alýp, ray elektriklerini birbirine baðlama, makas kablolarýný tablanýn altýna alma, arduinodan lima makaslara hükmedecek dcc dekoderleri yapma var. Bunlarý yaptýktan sonra burada tren yürütebilmeye baþlayacaðým.  Smiley
Logged
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #17 : Kasm 08, 2017, 19:20:24 »

Ýç tablada raptiye ile sabitlediðim raylarý da yapýþtýrdým. Ray iþi þimdilik bitti:

Ray iþini bitirir bitirmez bir deneme yaptým. Tablalardan birine verdim elektriði! Can sýkýcý bir dolu þeyle karþýlaþtým:
1) Manevra lokomotifim arýzalý gibi. Diþli mekanizmasý kitlenmiþ sanýrým. Hareket etmiyor. Gitmeye çalýþýyor. Gidemiyor. Bir içini açmam lazým...

2) Hornby dizel ve büyük lokomotifim makaslarda bodos ortadan devam etmek gibi bir eðilim içinde. Bazý makaslarda makasa giriyor, bazýlarýnda girmiyor, olduðu gibi devam ediyor ve sonunda raydan çýkýyor. Bunu Piko'nun viraj makasýnda da yapabiliyor, Lima'nýn düz makaslarýnda da yapýyor. Canýmý sýktý.

3) Lima analog lokomotifimin motor yayý ve kömürü yoktu. Onlardan almýþtým. Taktým, çalýþtý güzel güzel; ama bundan 20 yýl önceki Hüseyin canýna okumuþ lokomotifin. Kömürün deðdiði metal tabla çizik içinde. 20 yýl önceki Hüseyin kendince tamir etmiþ. O sýrada çalýþmasýný saðlamýþ, ama kalýcý hasar vermiþ... Gene de kýzmýyorum kendisine. Çok kral bir çocukluk geçirdi. Canýna mý okumuþ? Okusun!  Grin
Logged
koraycenan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Koray Cenan

Yaþadýðý Yer:
istanbul

Ya: 46

Mesaj Says: 1323« Yantla #18 : Kasm 10, 2017, 03:08:26 »

Öncelikle diaromanýz hayýrlý olsun bende uzun zamandýr hazýrlýk yapýyorum. Þimdi en önemli konu raylarý birçok noktadan beslemek bunu yapmazsanýz lokomotifler bazý bölgelerde takýlýr ve yürümez, bie diðer öenmli konu raylarý yapýþtýrmadan önce defalarca gidiþ testleri yapmak makaslarý çalýþtýrmak ve doðru çalýþmayanlarý tesbit edip daha sonra yenileriyle yada tamirlerini yapmak. Trenlerin makaslarda düz gitmesi makasý deðiþtirmenize ragmen makasýn hareketli kýsýmlarýnda sorun olduðunun göstergesi ayrýca hornbynin eski tip makslarý dijital için küçük tellerle makas içinde besleme yapýlmasý gerekir.Uzun süre yatan lokomtoiflerde özellikle plastik diþli olanlarda diþli çatlammasý olabiliyor ve loko kitleniyor. Þanslýysanýz diþliler arasýndaki gres de zaman içinde donup kitlenme yapabiliyor. iyi çalýþmlar dilerim.
Logged

z scale,ho scale, rc, yani model ve modelcilkle ilgili herþey...
huseyinozsut
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Hüseyin Özsüt

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 31

Mesaj Says: 77


« Yantla #19 : Kasm 14, 2017, 05:05:18 »

Öncelikle diaromanýz hayýrlý olsun bende uzun zamandýr hazýrlýk yapýyorum. Þimdi en önemli konu raylarý birçok noktadan beslemek bunu yapmazsanýz lokomotifler bazý bölgelerde takýlýr ve yürümez, bie diðer öenmli konu raylarý yapýþtýrmadan önce defalarca gidiþ testleri yapmak makaslarý çalýþtýrmak ve doðru çalýþmayanlarý tesbit edip daha sonra yenileriyle yada tamirlerini yapmak. Trenlerin makaslarda düz gitmesi makasý deðiþtirmenize ragmen makasýn hareketli kýsýmlarýnda sorun olduðunun göstergesi ayrýca hornbynin eski tip makslarý dijital için küçük tellerle makas içinde besleme yapýlmasý gerekir.Uzun süre yatan lokomtoiflerde özellikle plastik diþli olanlarda diþli çatlammasý olabiliyor ve loko kitleniyor. Þanslýysanýz diþliler arasýndaki gres de zaman içinde donup kitlenme yapabiliyor. iyi çalýþmlar dilerim.

Aynen dediðiniz gibi, Hornby lokomotifte sonsuz diþlinin arasýndaki sertleþmiþ gres yaðýný biraz temizleyince daha iyi çalýþtý. Bir ara diþlilere fýrça ile dalacaðým. Elimde çok klas bir gres yaðý var (loctite suya dayanýklý, yüksek devir gres yaðý, RC hýz teknleri için). Onunla kendim greslerim diye düþünüyorum.

Üç sýra tekerin dizili olduðu lokomotifler 43cm yarý çaplý virajlarý sevmiyor. Makaslardan geçerken de viraj alýrken de ya ön ya arka teker hafif havaya kalkýyor. Makasta da sanýrým düz gitmeye zorlayan þey bu. Ýki sýra tekerli lokomotifler seçmeliyim. Bunu anladým. Piko makaslarda da makas içi destek plastikleri biraz dar. Hornby tekerleri ise þiþman. Bu noktada da lokomotif tekerleri hafif yükseliyor. O yüzden lokomotif yavaþ deðilse raydan çýkýyor. Kýsaca lokomotifimi raya göre seçmeliyim...
Logged
Sayfa: [1] 2 3 4   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!