Nisan 27, 2018, 14:44:18 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:

 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: 1 ... 3 4 [5]   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: TCDD 45171-45220 Serisi S-160 Roco Model Ýncelemesi Ve Modifiyesi  (Okunma Says 11971 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #80 : Mays 27, 2017, 03:36:59 »

Roco S-160 modelimizin eskitme ve kirletme çalýþmalarýmýzýn sonuna yaklaþtýk. Bu arada artýk lokomotif modelimizin tüm
daðýlmýþ parçalarýný toplayýp, son düzeltmelere girdik.

Hava pompasý üstü ve alt kýsýmlarýna yað görüntüsü vermiþtik. Modelin yürüyen bölümünü taktýktan sonra, piston kutusunun
 üzerine eskitme yaparak yað pompasýndan sýzan yað akýntýsýnýn görüntüsünü de piston kutusu üzerine vermeyi ihmal etmedik.Markiz içi kumanda tablosunda eskitme yaptýktan sonra, ocak kapaðý altýnda kömür artýklarýný ve kömür tozlarýný vererek
görsellikte biraz çeþitliliði arttýrdýk.Modelin çevresini tekrar gözden geçirerek eskitmede son düzeltmeleri yapýyoruz.Tenderi kazan bölümüne baðlamadan önce tender içinde ve dýþýnda düzeltme konrollarýmýzý yapýyoruz.

Modelimiz analog olup, digitale çevrim için düþünüldüðünde, tender içinde decoder yerinin ve gerekirse ses düzeni için
hapörlör takýmýnda gerekli boþluðun, kömür haznesinin altýndaki boþluk ile uygun alan içerdiðini de saptamýþ oluyoruz.

Kazan ve tender baðlantýsýný saðlayýp, modelimizin bütünü üzerinden son kontrollerimizi yapýyoruz.S-160 TCDD 45181 plaket numaralý buharlý lokomotif kullanýldýðý yýllarýn sonuna doðru çalýþýr konumda ancak, iyice
yýpranmýþ, eskimiþ ve kirlenmiþ olarak son anlardaki görüntüsünü vermeye çalýþtýk.


Roco 1/87 ölçek 72158 kodlu S-160 modelin ikinci olarak yaptýðýmýz modifiye çalýþmasý böylece tamamlamýþ olduk.

TCDD 45181 plaketli buharlý lokomotif modelinin görüntülerini görüþlerinize sunuyorum.

Bu konu ile ilgili tüm eleþtiri ve yorumlarýnýzý  çekinmeden yapabilirsiniz.

Bilgi ve görüþler paylaþýldýkça deðer kazanýr ve bu yolla  model çalýþmalarýmýza ýþýk tutar.

Saygýlar, sevgiler.
Teoman Kardaþlar

Logged
sedat niþancý
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
sedat niþancý

Yaþadýðý Yer:
izmir

Ya: 56

Mesaj Says: 296« Yantla #81 : Mays 27, 2017, 19:04:17 »

  Nefis bir çalýþma oldu elinize saðlýk. Selamlar
Logged
mahmutzey
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mahmut Zeytinoðlu

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 67

Mesaj Says: 55


« Yantla #82 : Mays 27, 2017, 20:36:08 »

Teoman Hocam,

Ellerinize ve emeðinize saðlýk, hakikaten bir sanat eseri yarattýnýz. 55022 artýk yalnýzlýk çekmeyecek, iskata giden yolda kendine
bir arkadaþ bulmuþ oldu.

Forumdaki arkadaþlarý bilgilendirmek amacý ile bu çalýþmanýn yýllar önce baþlamýþ olduðunu da belirtmekte fayda var.
Bu modelin çýkacaðý bildirildikten sonra gerek Amerika, gerekse Avrupa'ya savaþ yardýmý için gönderilen lokomotiflerin
özellikleri inceden inceye araþtýrýldý. Daha sonra TCDD lokolarý ile Avrupa'nýn diðer ülkelerine gönderilen lokolarýn farklýlýklarý
çýkarýldý. Bu inceleme de tamamlandýktan sonra çýkacak modelin deðiþik versiyonlarý ile TCDD makinalarý karþýlaþtýrýldý ve en
uygun olabilecek versiyon belirlendi. Bir sonraki etapta sýfýrdan yapýlacak parçalar için Çamlýk Müzedeki 45172 üzerinde
ölçümleme yapýlýp HO boyutu hesaplandý. Bu iþlem de tamamlandýktan sonra Weinert ve Kuswa'dan aksesuar ve plaketler
getirtildi. Bütün bunlar yapýlýrken TR'de modelcilik yapmanýn zorluklarýna ayrýca katlanýlýp piyasaya çýkan S-160 lar temin edildi.
Vee en sonunda da Teoman Hocamýn sabýr ve yeteneði ile TCDD versiyonlarý ortaya çýktý. Çok ama çook teþekkürler.

Þimdi bakalým sýrada daha neler var Huh??
Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #83 : Mays 28, 2017, 03:34:17 »

Sevgili hocam , senin Ýsviçre de yaþayan Türk lokosu da  Grin  Mahmut beyin Anadolu'nun baðrýnda çalýþan Türk lokosu da gerçekten muhteþem oldu.

Son yaptýðýn tam bir eskitme þaheseri  ayrýca  modelcilikle ilgili  bütün bildiklerini bizlere gösterdin , öðrettin , teþekkürler ve ellerine saðlýk.
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #84 : Mays 28, 2017, 20:44:43 »
Sedat Bey, Mahmut Bey, Kemal Bey, çalýþmamýz ile ilgili deðerli görüþlerinize çok teþekkürler.Mahmut Bey; Sizin de belirttiðiniz gibi Roco üretimi HO ölçek S-160 modelin, TCDD 45171-45220 Serisi modeline dönüþüm
çalýþmalarýmýzda sizin de, yurt dýþýnda yedek parça temininde gösterdiðiniz yoðun çaba ve destekleriniz sayesinde  bu
modellerin TCDD versiyonuna dönüþümünü saðladýk. Bundan dolayý ben de size çok teþekkür ederim.

Tüm bu çalýþmalarýn oluþumunda sizin ile yaptýðýmýz dayanýþma içinde,  sizin Ýzmir’e birkaç kez geliþiniz, yapýlan telefon
görüþmeleri, eposta üzerinde bilgi ve belge paylaþýmlarý böylesine hobby çalýþmalarýna çok güzel bir örnek teþkil etmektedir.

Roco’nun S-160 modelinden TCDD versiyonuna dönüþtürdüðümüz bu modellerin kazanýmlarýnýn yaný sýra kurduðumuz
dostluðun oluþturduðu deðer bu çalýþmalara ayrý bir hassasiyet katmýþtýr.
Sevgili Kemal Bey, iki modelin kullaným özelliklerini çok güzel örnekler ile açýklamýþsýn.

Eskitme konusunda yapmýþ olduðum çalýþmalarda, sizin cesaretlendirici söylemlerinizin
çok katkýsý vardýr. Her zaman bu çalýþmalar ile beni cesaretlendirip, eskitme konusunda geliþmemi saðladýnýz. Size de bu
durumdan dolayý çok teþekkür ederim.


Saygýdeðer modeltrenciler, TCDD 45172 ve 45181 modellerimizin ikili görüntülerini, izleniminize sunuyorum.Roco kutulamasýnda bir yenilik yaparak son ürettiði modelleri þeffaf plexiglass koruma kabýnda kutu içinde sunmaktadýr.
Konumuzun baþýnda Roco’nun S-160 modeli kutulama fotoðraflarýný sizler ile paylaþmýþtýk.

Þeffaf koruma kabýnýn altýndaki ray görünümlü satandý altta vidalama ile modelin kaymasý önlenmektedir.

Masa üstü, kütüphane raflarýnda vb. modeller tozdan ve çeþitli dokunuþlardan koruma altýnda sergilenmektedir.       


                                                      TCDD 45181 Roco Model video« Son Dzenleme: Mays 29, 2017, 23:05:26 Gnderen: Okan » Logged
ibrahim
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
ibrahim kaygýn

Yaþadýðý Yer:
Eskiþehir

Ya: 49

Mesaj Says: 261« Yantla #85 : Mays 29, 2017, 13:12:09 »

Teoman hocam,

Ellerinize saðlýk, sonuç mükemmel. Yapým aþamalarýnýn paylaþýmý ve cesaret edecek arkadaþlara yol gösterici olmasý açýsýndan çok deðerli paylaþýmlarýnýz için teþekkür ederim. Mahmut bey sizlerede desteðiniz için teþekkür ederim.
Logged
Mertcan Doðan
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Mertcan Doðan

Yaþadýðý Yer:
Balýkesir

Ya: 23

Mesaj Says: 180WWW
« Yantla #86 : Mays 29, 2017, 16:39:41 »

Teoman Hocam; ellerinize saðlýk, harika bir çalýþma olmuþ.
Logged

TCDD 3.Bölge Müdürlüðü Balýkesir
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #87 : Mays 30, 2017, 03:33:59 »

Sevgili Ýbrahim Bey ve Mertcan Bey,

Deðerli görüþleriniz için çok teþekkür ederim.

Umarým bu tür çalýþmalara ilgi duyan, eskitme  ve modifiye çalýþmalarý yapacak arkadaþlara belli ölçüde
yararlý olabilecek paylaþýmlarda bulunabilmiþimdir.

Sevgiler, saygýlar.
Teoman KardaþlarLogged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #88 : Mays 31, 2017, 03:34:25 »


Saygýdeðer modeltrenciler,

Forum üyelerimizden ‘’LIMATRAIN’’  Sedat Coker Bey, Kuswa pirinç plaketlerin ölçülerini paylaþmamý istemiþti.

Ýlgilenecek modeltrenciler için faydalanabilme açýsýndan bu plaketlerin ölçülerini sizlere aktarýyorum.

Ayrýca dijital baský yapan yerlerde kendinden yapýþkanlý etikete de baský yaptýrabilirsiniz. Kuswa plaketlere alternatif olarak
bu teknikten de yararlanabilirsiniz.Logged
Alp ÖNEY
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Alp ÖNEY

Yaþadýðý Yer:
ANKARA

Ya: 59

Mesaj Says: 102« Yantla #89 : Mays 31, 2017, 04:09:48 »Plaket Fotoðrafý

Teoman Bey, plaket fotoðrafý olan bu görüntüde plaketler etiket midir, kuswa'nýn prinç plaketi midir.

saygýlarýmla.
« Son Dzenleme: Mays 31, 2017, 04:18:32 Gnderen: gguno » Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #90 : Mays 31, 2017, 05:22:06 »

Alp Bey, verdiðim örnek; plaket görünümlü etiket olan çalýþmadýr. Aþaðýdaki fotoðraflarda uygulamalý örneðini bir baþka
modelin (Br 57) markizinde, deneme amaçlý görebilirsiniz.
 
Kuswa plaketlere alternatif olarak düþünülebilinir.

Sevgiler, saygýlar.
Teoman Kardaþlar


Logged
Ozan Dik
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Ozan Dik

Yaþadýðý Yer:
Ýzmir

Ya: 46

Mesaj Says: 2646« Yantla #91 : Mays 31, 2017, 13:10:37 »

Elinize saðlýk ....çalýþmalarýnýz bizlere çok faydalý oluyor
Logged
CAN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Osman Can Becan

Yaþadýðý Yer:
Ankara

Ya: 67

Mesaj Says: 585« Yantla #92 : Haziran 07, 2017, 05:13:34 »

Sevgili Teoman bey merhaba,

Uzun zamandýr forumdan uzaktým. Önce seyahatlerim, sonrada bir desktopun ve bir laptopun arýzalanmasýndan dolayý.

Zaten herkes söylenecek þeyleri söylemiþ, bana söz kalmadý.

Son iki S-160 çalýþmanýz, tabiri caizse hepsinin üzerine tuz biber ekti.

Yaklaþýk 11 senedir bu güzel camianýn içindeyim. Eðer forumu þöylebir silkelersek, sizin çalýþmalarýnýz ve paylaþýmlarýnýz neredeyse bir ders kitabý olacak nitelikte. Baþkalarýnýn ne düþündüðünü bilemem, ama sizin gibi dosta ve öðretmene sahip olduðum için kendimi çok þanslý sayýyorum.

Sizden tek bir dileðim var.

Bu çalýþmalarýn ve bilgi birikiminin, sadece bizim forumla sýnýrlý kalmamasý. Yabancý forumlarda çok daha basit çalýþmalarýn nasýl istekle okunup, övgüyle karþýlandýðýný biliyorum. Sizi Dünya çapýnda izlemek benim için doyumsuz bir iftihar vesilesi olurki bu konuda her türlü yardýma hazýrým.

Bugüne kadar Türk Model Trenciliðine yaptýðýnýz katkýlardan dolayý size teþekkürü borç biliyorum.

Saygý ve sevgilerimle,

Can

Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #93 : Haziran 07, 2017, 20:34:22 »

Sevgili Can Bey, merhaba.

Ýçten duygularýnýzla ile görüþlerinizi belirtmenizden dolayý çok teþekkür ederim.

Her zaman açýklýk getirmeye çalýþtýðým düþüncelerimde belirttiðim üzere, bilgi paylaþýmýnýn önemine elimden geldiðince
özen göstermeye çalýþtým.

Çalýþmalarýmda tüm ayrýntýlarý aktarýp, yararlý olabilecek sunumlarda bulunmaya çalýþtým. Bazen de iþi abartýp,
görüntüler ile paylaþýmlarda bulunma gayreti içinde olmaya çalýþtým.

Kiþilik yapým gereði  ayrýntýlara önem verdiðim için bu alýþkanlýðýmý model çalýþmalarý üzerinde sürdürmeye çalýþtým.

Yukarýda açýklamaya çalýþtýðým bu durumlardan dolayý bu foruma katýlýp, izleyen modeltren meraklýlarýna yararlý
olabildiysem ne mutlu…

Ülkemiz dýþýndaki forumlara kayýt olup, çalýþmalarýmý bu forumlarda paylaþmayý düþünmeniz ve bu konuda yardýmcý
olma önerinizi büyük bir memnuniyetle karþýlýyor yardýmlarýnýz için þimdiden çok teþekkür ediyorum.

Sevgili Can Bey, forumda sizin de yaptýðýnýz çalýþmalar ve çalýþmalar ile ilgili açýklamalarýnýz bir çok modeltrenci
arkadaþlarýmýza örnek olacak niteliktedir. 

Ben de sizin bu güzel paylaþýmlarýnýza çok teþekkür ediyorum. Siz de iyi ki bu forumda varsýnýz ve sizin gibi dostlar
ile birlikte olmaktan ben de çok mutluyum.

Sevgiler, saygýlar.
Teoman Kardaþlar

Not: 04 Haziran 2017 tarihinde’’ Model Rail Form’’ a üye oldum. Umarým burada çalýþmalarýmýzý paylaþabilirim.


Logged
LIMATRAIN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Sedat Çoker

Yaþadýðý Yer:
Istanbul

Ya: 46

Mesaj Says: 285« Yantla #94 : Haziran 16, 2017, 04:42:41 »

Teoman bey
Öncelikle tüm çalýþmalarýnýzý ilgiyle izliyorum. Hepimize renovasyonlarda gösterdiðiniz yol ve maharetleriniz mükemmel.
Sizler kadar olmasa da üzerinde çalýþmakta olduðum  toshiba lokomoýtifler ki bizdeki karþýlýðý 43000 liklerden bir adet gövde tamamladýðýmda eksikliðini hissettiðim parçalarý nasýl yapabileceðimi düþünürken eski reklamcýlarýn kulladýðý ve KUSWA nýn mükemmel olarak yaptýðý plakalar gözüme iliþti. Bu manada parçalarý nasýl yapabileceðimi düþünürken prinç levhalarda yapabileceðimi gördüm. Þimdilik iki adet sizin vermiþ olduðunuz ölçülerde kendi atolyemde denemeler yapmaya baþladým.
ilk denemeden örnekleri paylaþýyorum. Farklý kalýnlýklarda denemeye devam edeceðim umarým sonuçlar istediðim gibi olur.


* PLAKA.jpg (110.6 KB, 800x497 - Grntleme: 161 kez.)

* plaka 2.jpg (109.96 KB, 800x459 - Grntleme: 138 kez.)
Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #95 : Haziran 16, 2017, 16:42:31 »Sedat Bey, merhaba.

Çalýþmalarým ile ilgili görüþlerinize çok teþekkürler. Buna baðlý olarak sizlere yararlý olabiliyorsak ne mutlu...

TCDD 43000 lik çalýþmalarýnýz için þimdiden baþarýlar dilerim.

Asit indirme metal çalýþmalarýnda olumlu sonuca ulaþmanýz hepimiz için mutlaka iyi olur.

TCDD lokomotifleri için bu konuda büyük bir eksikliði gidermiþ olursunuz.

Ýyi çalýþmalar dileklerimle sevgiler, saygýlar.

Teoman Kardaþlar

Logged
LIMATRAIN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Sedat Çoker

Yaþadýðý Yer:
Istanbul

Ya: 46

Mesaj Says: 285« Yantla #96 : Haziran 19, 2017, 04:07:40 »

Teoman bey

Galiba olacak farklý metalleri deneyerek doðruyu sanýrým bulacaðým


* DSC_0117.JPG (283.87 KB, 800x533 - Grntleme: 117 kez.)
Logged
Sayfa: 1 ... 3 4 [5]   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!