Nisan 27, 2018, 14:51:24 *
Merhaba, Ziyareti. Ltfen giri yapn veya ye olun.Kullanc adnz, parolanz ve aktif kalma sresini giriniz
Duyurular:

 
   Ana Sayfa   Yardm Giri Yap Kayt  
Sayfa: [1]   Aa git
  Yazdr  
Gnderen Konu: Çamlýk Tren Müzesi Alarm Veriyor  (Okunma Says 6325 defa)
0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« : Mart 01, 2011, 06:14:56 »Saygýdeðer modeltrenciler,

28 Þubat 2011 Pazartesi günü Çamlýk Ýstasyon’daki fotoðraf çekimleri arasýnda bir ara fýrsat bulup, ‘’Çamlýk Ýstasyonu’na
kadar gidip te, Tren Müzesi’ne gitmemek olmaz’’ deyip, Çamlýk Tren Müzesi’ ne de gittim.

Dünyada sayýlý açýk hava tren müzelerinden biri olma özelliðini koruyan Çamlýk Tren Müzesi; ne yazýk ki bugünlerde iç açýcý
görüntüler vermemektedir.

Müzenin iþletmesini üstlenen ve elinden geldiðince müzenin ayakta kalmasý için maddi ve manevi yoðun çabalar harcayan
Sayýn Atilla Mýsýrlýoðlu ile yaptýðýmýz söyleþinde endiþelere kapýldým.

Müzede yer alan lokomotif, vagon ve çeþitli demiryolu araçlarý bakýmsýzlýktan pas içine kalmýþlar. Bu durumu Atilla Bey’e
ilettiðimde ‘’bir dokun bin ah iþit’’ özdeyiþine uygun yanýtlar aldým.

Atilla Bey: ‘’Yýllardýr bu iþe kendimi adadým. Olaðan üstü maddi harcamalarým oldu. Devletten ve özelikle TCDD’den gereken
ilgiyi ve maddi yardýmý bir türlü göremedim.’’diyerek söze baþladý.

TCDD’ ye yüklü bir kira ödediðini belirten Atilla Mýsýrlýoðlu, her geçen gün ümitsizliðe düþtüðünü, kendinden sonra gelecek
kuþaklarýn da bu müzenin iþletilmesine pek sýcak bakmadýklarýný belirtti. Atilla Bey, çocuklarýnýn; zarar eden bir iþletmenin
devamý olamaz düþüncesinde olduklarýný üzüntülü bir þekilde dile getirdi.

Oldukça ümitsiz ve sýkýntýlý gördüðüm Atilla Bey; ‘’artýk bu iþ benimle biter benden sonra burasý bu þekilde devam edemez,
yazýk olur bu müzeye verdiðim emekler boþa gider’’ diyerek sýkýntýlarýný ortaya koydu.

Lokomotif ve vagonlarýn boya masrafýnýn karþýlanmasý için talepte bulunduðunu, ancak hiçbir þekilde destek göremediðini
ifade eden Atilla Bey, ‘’iþçiliðini ben karþýlamaya çalýþayým, yeter ki malzeme parasýný TCDD karþýlasýn dememe raðmen’’
gerekli ilginin oluþmadýðýndan dert yandý.

Ülkemizdeki yerli turistlerin de ilgisizliðinden yakýnan Atilla Bey, masraflarýn her geçen gün arttýðýný, müzenin yeterli geliri
elde edemediðini ve harcamalarý karþýlayamadýðýný dile getirdi.

Sözün kýsasý Çamlýk Tren Müzesi önümüzdeki günlere ne kadar dayanýr bilinmez. Bu müzeyi görmeyenlere önerim zamanlarý
uygun olmasý durumunda bir an önce gelip görmeleridir.
Elimizdeki deðerler her geçen gün çürüyüp yok olma tehlikesi ile karþý karþýyadýr.

Dizilerde çekilen kýsa yolcu vagonlarýndan üçü Çamlýk müzeden alýnmýþ, bir de uzun yolcu vagonlarýndan (Roco modeline
benzeyen) TCDD tarafýndan müzeden geri alýnarak baþka bir yerde deðerlendirilmek üzere götürülmüþ.


Çamlýk Tren Müzesi’ndeki yýpranmýþ lokomotif ve vagonlardan bazý görüntüleri üzülerek aktarýyorum.

1.Bölüm


« Son Dzenleme: Mart 01, 2011, 06:17:51 Gnderen: Teoman Kardaþlar » Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #1 : Mart 01, 2011, 06:16:07 »


2. Bölüm

Müzede bir kaç temiz küçük lokomotiften birinin önünde Atilla Bey ile hatýra görüntüsü.

Temennimiz Çamlýk Tren Müzesi’nin bugünkünden daha iyi bir konuma gelmesi.

Saygýlar
Teoman Kardaþlar
Logged
Barbaros
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Ya: 55

Mesaj Says: 255


« Yantla #2 : Mart 01, 2011, 15:32:47 »

Sevgili hocam. bence boþuna uðraþmayýn. devlet gelsin bunlarýn hepsini hurdacýya satsýn..onlarda bi güzel kessinler.beraberce mutlu mesut yaþasýnlar..ne desek ne deseniz boþ........haa bide Konyaya hýzlý tren baðlanmýþ ..vatana millete hayýrlý olsun...
Logged
Ferda
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ferda Genç

Yaþadýðý Yer:
Ýstanbul

Ya: 58

Mesaj Says: 1628« Yantla #3 : Mart 02, 2011, 03:53:18 »

Teoman Türkiyede bu ve benzeri konulara gösterilen duyarsýzlýðý anlamak gerçekten çok zor ama þaþýrtýcý deðil. Bu olanlara lokolarýn þansýzlýklarý diyelim, gele gele malesef Türkiyeye gelmiþler.

Ferda
Logged

ÝYÝ YAPILMIÞ BÝR ÝÞÝN ÖDÜLÜ, ONU YAPMIÞ OLMAKTIR.
haldunabi
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
haldun baðbakan

Yaþadýðý Yer:
kadýköy-istanbul

Ya: 63

Mesaj Says: 1591« Yantla #4 : Mart 02, 2011, 04:34:48 »

ihsan bey detaycýlýðýný bilirdik ama ,bu çok deðiþik bir bakýþ...helal olsun valla...
 o lambalarý evde kucuk odalara takýyorlar odayý bile zor aydýnlatýyor. orada ne iþe yarar bilinmez....
Logged
irfantprk
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
ÝRFAN TOPRAK

Yaþadýðý Yer:
ÝSTANBUL/FATÝH

Ya: 47

Mesaj Says: 503« Yantla #5 : Mart 02, 2011, 22:03:16 »

Yazýk,ki çok yazýk, düyada sayýlý böyle bir müze çok azdýr.Gerçekten çok yazýk.....
Logged

Jean-Patrick
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Ya: Yok

Mesaj Says: 27WWW
« Yantla #6 : Mays 04, 2011, 05:13:58 »

Hello

Rumor goes that Camlik museum is going bankrupt and current management is giving up.
Can anybody confirm?

Jean-Patrick
Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #7 : Mays 04, 2011, 06:31:29 »

Bu konuya mesaj yazacaktým unutmuþum , sevgili Jean-Patrick'in tekrar gündeme getirmesi iyi oldu ,ortada gerçekten bir iflas durumu var mý bilmiyorum ama Harun kardeþimiz bu müzenin durumu ile ilgili bakan danýþmaný Adnan Ekinci ile bir konuþma yapsa ve yardým istese ne iyi olacak.
Bir faydasý olabilir belki.
Ýflas durumu vs yi en iyi Teoman hoca bilir , cevap bekleyelim...
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #8 : Mays 05, 2011, 01:54:57 »Kemal Bey, merhaba.


Atilla Bey’in iflasý söz konusu deðildir. Atilla Bey kendisinin dýþýnda diðer kurumlar ile ilgili yaþadýðý sýkýntýlarý dile getirmiþtir.

Gerekli destek alamamasý durumunda artýk kendinden daha fazla bir þeyler veremeyeceðini belirtmiþtir. Bu açýklama onun
iflasý anlamýna gelmemektedir.

Ne yazýk ki söylentiler gerçeði yansýtmamaktýr.

Bu konuyu açtýðým ilk mesajýmda gerekli açýklamayý yapmýþtým.Saygýlar, sevgiler.
Teoman Kardaþlar
Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #9 : Mays 05, 2011, 04:33:45 »

Hi Jean-Patrick , Mr Teoman said , there is some financial problems but no bankruptcy for Çamlýk museum yet , I hope it will not be on ahead also .This is good news.
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #10 : ubat 04, 2017, 04:31:21 »Saygýdeðer modeltrenciler,

Roco modeltren firmasýnýn yeni ürünü olan HO ölçek S-160 modelin, bizde kullanýlan TCDD 45171-45222 serisi buharlý lokomotiflerin
birebir aynýsýnýn olduðu birçoðumuzun bildiði bir durumdur.

Bu modelin TCDD’ye dönüþtürülme çalýþmalarýmýza yol gösterici olmasý bakýmýndan Ýzmir’in Selçuk ilçesi yakýlarýnda yer alan Çamlýk
Buharlý Lokomotif Müzesi’nde bulunan TCDD 45172 plaketli S-160 buharlý lokomotifin, detay fotoðraflamasýný yapmak amacý ile
2 Þubat 2017 Perþembe günü, okullarýn tatili ve havanýn da güneþli olmasýný  fýrsat bilerek Çamlýða sabah treni ile gittim.

Soðuk bir kýþ gününde,  Egenin parlak güneþi ve Çamlýk bölgesinin ve özellikle Çamlýk müzenin  bol yeþil bitki örtüsü ve çam aðaçlarý
ile bulutsuz gökyüzü mavisinin oluþturduðu mükemmel doða uyumu içinde ne yazýk ki Çamlýk Müze’de büyük hayal kýrýklýðýna uðradým.

Çamlýk Müze’de yer alan lokomotif ve diðer demiryolu araçlarý konunun baþlýðýnda belirttiðim gibi artýk alarm verme konumundan yok
oluþ konumuna geçmiþler.Ýlgisizlik ve bakýmsýzlýk çok ileri düzeydedir.

Özellikle lokomotiflerin boyalarý çok fazla yýpranmýþ, gövde de , markiz içinde ve dýþýnda, tenderin özellikle iç kýsýmlarýnda boyalar
kabuk þeklinde atmýþ bir hal almýþ, boya altlarýnda metal kýsýmlar aþýrý paslanmýþ ve çürüme ileri boyuta ulaþmýþ.

Çamlýk Müze artýk lokomotif mezarlýðýna dönüþmüþ durumdadýr.Geçmiþin bu güzel makinelerinin bundan sonra sayýlý günleri kalmýþ
durumdadýr.

TCDD 45172 aþaðýdaki görüntüsü yukarýda açýklamalarýmý doðrular niteliktedir. Bu makine Roco S-160 FS (Ýtalyan Demiryollarý)
732-211 modelin birebir aynýsýdýr. Model dönüþüm çalýþmalarýmýzda bu lokomotifi örnek alýp, çalýþmalarýmýzý lokomotif üzerinden
aldýðým detay fotoðraflarýndan inceleyerek yürüteceðiz.Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #11 : Nisan 01, 2018, 18:38:54 »
Saygýdeðer modeltrenciler,

31 mart 2018 Cumartesi günü forum üyelerimizden Alp Günalp Bey’in Ýzmir’e gelip, kendisi ile buluþmamýzý fýrsat bilerek
 birlikte Çamlýk Müze ziyaretinde bulunduk.

Müzede, demiryolu araçlarýnýn boyanmasý ile ilgili tespitlerimiz size aktarmaya çalýþacaðým.

Ne yazýk ki lokomotiflerin boyama iþlemlerinde, dýþ yapýlarýnda her hangi bir düzeltme yapýlmadan direk boya uygulanmýþ,
birçok lokomotifte özgün görüntüye önem verilmeyip, plaketlerin büyük çoðunluðunda sarý pirinç döküm harf ve numaralar
tamamen yaldýz boya ile boyanmýþ, bazýlarýnda ise Ay Yýldýz plaketler beyaza boyanmýþtýr.

Yine bir baþka eksiklik ve görüntü yanlýþlýðý olarak lokomotif ve vagonlarýn büyük çoðunluðunda tamponlarýn ön yüzeyleri
tamamen beyaza boyanmýþtýr.

Yine de tüm demiryolu araçlarýnýn hiç deðilse paslý görüntüden kurtarýlýp, boya çalýþmalarý ile çürümelerinin bir müddet daha
önlenmiþ olmasý sevindiricidir.


Logged
kemalomay
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Kemal Omay

Yaþadýðý Yer:
Merkür...

Ya: 19

Mesaj Says: 2713« Yantla #12 : Nisan 03, 2018, 03:34:17 »

Hocam , hakikaten lokolarý biraz palyaçoya benzetmiþler ama öyle bir ülkede yaþýyoruz ki , estetik kaygýlara sýra gelmiyor , insan öncelikle  " buna da þükür , bari boya görmüþler "  diyor. Çok acý.
Logged

YAÞLANDIÐIMIZ ÝÇÝN OYUN OYNAMAYI BIRAKMAYIZ , OYUN OYNAMAYI BIRAKTIÐIMIZ ÝÇÝN YAÞLANIRIZ.   G.BERNARD SHAW.
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #13 : Nisan 03, 2018, 05:26:06 »


Hocam , hakikaten lokolarý biraz palyaçoya benzetmiþler ama öyle bir ülkede yaþýyoruz ki , estetik kaygýlara sýra gelmiyor ,insan öncelikle  " buna da þükür , bari boya görmüþler "  diyor. Çok acý.


Sevgili Kemal Bey, görüþlerinizde çok haklýsýnýz. Ne yazýk ki ülkemizde, bu tür konularda tam araþtýrma ve inceleme yapmadan, her þey
oldu bittiye getirilerek günü kurtarma anlayýþý ile yapýlýyor.Aþaðýdaki örnek fotolardan TCDD 45172 üzerinden kýsa bir deðerlendirme yapmak gerekirse....
Yukarýdaki fotoðraflara baktýðýmýzda ancak bu kadar kurtarýlabilmiþ bir görüntü ile karþýlaþýyoruz. Tamponlarýn arkasýndaki panel kýrmýzý renk
olmasý gerekirken, siyaha boyanýp geçilmiþ, kazan kapaðý üzerindeki farýn, camý boya atýklarý ile kaplanmýþ, far üzerindeki pirinç metal
parçalar ayný þekilde siyah boyadan nasibini almýþ.

Tamponlarýn beyaz olarak býrakýlmasý da son derece çirkin bir þekilde göze batýcý bir görünüm vermektedir.
Logged
Alp ÖNEY
Forum Üyesi

Offline Offline

Adý Soyadý:
Alp ÖNEY

Yaþadýðý Yer:
ANKARA

Ya: 59

Mesaj Says: 102« Yantla #14 : Nisan 03, 2018, 23:11:08 »

Teoman Bey ile Selçuk Tren Müzesi'ni gezdik, eksikleri görme imkanýmýz oldu, konuþtuk, bilgilerinden faydalandým.

Bu görüþmelerimiz esnasýnda, sergilenen lokomotifler ve vagonlarýn katalog renkleri de dahil her konuda nasýl korunmalarý gerektiði konusunda Teoman Bey'in gösterdiði hassasiyete tanýk oldum, asýllarý ile modelleri arasýnda ki deðerlendirmelerini dinledim, yeni bilgilere sahip oldum.

Bu vesile ile Ýzmir'de kaldýðým günlerde bir an olsun bile beni yalnýz býrakmamak için çýrpýnan baþta Teoman Bey, saygýdeðer eþi hanýmefendi ve sevgili kýzýnýn göstermiþ olduðu, mütevazilik,  samimiyet, ilgi ve konukseverlik için ayrýca teþekkür ederim.

Sevgi ve saygýlarýmla.

 
« Son Dzenleme: Nisan 03, 2018, 23:30:26 Gnderen: Alp ÖNEY » Logged
Ýsmail Hakký GÖRCÜN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýsmail Hakký GÖRCÜN

Yaþadýðý Yer:
SÝVAS

Ya: 58

Mesaj Says: 271« Yantla #15 : Nisan 04, 2018, 01:40:59 »

Teoman bey elinize emeðinize saðlýk bu  bizim yaþtakilerin hatýralarýyla dolu olan lokomotifleri korumak ve bizden sonraki nesillere býrakmak açýsýndan göstermiþ olduðunuz çabalar, emek için sizlere minnettarýz bir tane 56000 lik loko da SÝVAS ta var bundan 5 , 6 yýl öncesine kadar çalýþýyordu þu anda bu loko çürümeye terkedildi  yakýnda belkide bilinçsizce hurdaya verip kestirecekler sizden ricam bunada bir el atsanýzda bu lokoyuda kurtaralým  þimdiden teþekkürler
Logged
Teoman Kardaslar
Kurul Üyesi
Forum Üyesi
*
Online Online

Adý Soyadý:
Teoman Kardaslar

Yaþadýðý Yer:
Konak, Izmir

Ya: 59

Mesaj Says: 2210« Yantla #16 : Nisan 04, 2018, 16:13:57 »

Alp Bey, merhaba.

Ýzmir’e ziyaretinizden dolayý bizler de çok mutlu olduk.

Modeltrencilik ve gerçek demiryolu araçlarý ile ilgili yaptýðýmýz inceleme ve araþtýrmalara dayalý görüþmelerimiz
çok keyifliydi.

Tekrar güzel günlerde görüþmek dileði ile sevgiler, saygýlar.

Teoman Kardaþlar


Ýsmail Bey,merhaba.

Gösterdiðiniz ilgiye ve görüþlerinizle nazik düþüncelerinize çok teþekkür ederim.

Ben de elimden geldiðince tren modellerinin TCDD’ye  dönüþtürme çalýþmalarý ile ilgili olarak gerçekleri üzerinden
inceleme ve araþtýrmalar yaparak sizlerle bu ortamda paylaþýmlarda bulunmaya çalýþýyorum.

Sizin de belirttiðiniz gibi Sivas’ ta bulunan 56000’lik buharlý makinenin tekrar kazanýlmasýna yönelik TCDD 4.Bölge
Müdürlüðü'ne gerekli giriþimlerde bulunmaya çalýþacaðým. Umarým bu konuda gerekli hassasiyetleri gösterirler.


Sevgiler, saygýlar.
Teoman Kardaþlar

Logged
Ýsmail Hakký GÖRCÜN
Kulüp Üyesi
Forum Üyesi
*
Offline Offline

Adý Soyadý:
Ýsmail Hakký GÖRCÜN

Yaþadýðý Yer:
SÝVAS

Ya: 58

Mesaj Says: 271« Yantla #17 : Nisan 06, 2018, 02:39:57 »

Ýlginize çok teþekkür ederim Teoman bey
Logged
Sayfa: [1]   Yukar git
  Yazdr  
 
Gitmek istediiniz yer:  

MySQL ile Glendirildi PHP ile Glendirildi Powered by SMF 1.1.1 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geerli! CSS Geerli!