Model Trenciler Forumu => Üyelerimizin diaromalarý, çalýþmalarý, yapým aþamalarý. => Konuyu balatan: huseyinozsut zerinde Mays 02, 2017, 04:38:35Konu Bal: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mays 02, 2017, 04:38:35
Selamlar,

2 yýldýr malzeme toplama ve planlama aþamasýndaydým. Bu hafta dioramayý oluþturacak 7 modülü yapmaya baþladým.

Öncelikle ciddi kýsýtlarým var; ancak bu kýsýtlamalar dahilinde yapabileceðim en büyük dioramayý oluþturmaya niyetlendim. Bu iþe giriþirken patrondan (eþim) odanýn þeklini çok bozmamak kaydý ile izin aldým. Bu yüzden hýzlý kurulup kaldýrýlabilen, kaldýrýldýðýnda da büyük bir dolaba sýðan bir diorama yapmam bir zorunluluk oldu.

Odada büyük bir koltuðun olmasý da iþimi zorlaþtýran bir etkendi. Ancak tüm kýsýtlamalara raðmen ortaya iyi bir iþ çýkaracaðýma inanýyorum. Uzun soluklu planlamam meyvesini verdi gibi. Þu ana kadar yaptýklarým bana "bu iþ olur, planým tuttu" dedirtti.

Video blog olarak aþama aþama paylaþacaðým. Ýlk üç videoda görüntü kalitesi çok kötü. Kusura bakmayýn. Gelecekteki videolarda ýþýðý daha iyi ayarlayacaðým.

Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=ctFLXRKHj1g
Video 2:
https://youtu.be/W57VdX4xglk
Video 3:
https://youtu.be/5GkW8TA9En0


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: kemalomay zerinde Mays 02, 2017, 05:06:03
Deðerli dostum , seni tebrik ediyorum , yýllardýr " yerim dar yenim dar " diye bahaneler bulan dostlarýmýza güzel cevap oldun , azmedince yer ve çözüm bulunuyor yani.

Bu arada büyük patrona bizden de teþekkürler oda için....... :)


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: atlantis zerinde Mays 02, 2017, 13:48:39
Ýlginç bir çalýþma olacaða benziyor. Merakla takip ediyoruz.
Benimde aklýmda depo ve bilgisayar odasý olarak kullandýðýmýz odanýn boþ duvarýna aþaðýdan yukarý paralel üç tane kýzak monte edip diaroma tezgahýný bu kýzak ile aþaðý yukarý hareketli þekilde yapmak var. Çalýþma anýnda aþaðý çek, iþi bitince yukarý kaldýr. Buna uygun malzeme bulabilir miyim bilmiyorum ama araþtýracaðým.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mays 02, 2017, 15:22:51
Ýlginç bir çalýþma olacaða benziyor. Merakla takip ediyoruz.
Benimde aklýmda depo ve bilgisayar odasý olarak kullandýðýmýz odanýn boþ duvarýna aþaðýdan yukarý paralel üç tane kýzak monte edip diaroma tezgahýný bu kýzak ile aþaðý yukarý hareketli þekilde yapmak var. Çalýþma anýnda aþaðý çek, iþi bitince yukarý kaldýr. Buna uygun malzeme bulabilir miyim bilmiyorum ama araþtýracaðým.

Benim ilk planým bu þekildeydi. Bunun için patrondan izin alamadým. Bir de üzerine iki gün sonra koridora monte ettiðim üçlü tavan lambasý yere düþüp yerde patlayýnca, bu hayale resmen veda etmiþ oldum.  ;D

Ancak duvar tarafýna monte olmasýný ve bir çeþit yatak içinde hareket etmesini istiyorsanýz ilk aklýma gelen kayar kapaklý gardýrop mekanizmasý... Bu mekanizmayý kendi amacýnýza uygun kullanabilirsiniz gibi geliyor bana. Ancak üç rayýnýz olmaz. Ýki rayýnýz olur. Dolapta üstte ve alttaki raylarý siz yukarýdan aþaðý çalýþtýrýp, solda ve saðda yaparsýnýz. Bunun yük taþýma becerisi çok düþük olacaktýr. Bütün yükü gene makara taþýr.

Bir diðer yöntem de, sigma profillere göre çeþitli ebatlarda yataklama profilleri mevcut. Aþýrý pahalý olduklarýndan eminim. CNC ve 3d printer'larýn kayar mekanizmalarýný bunlardan yapýyorlar. Ancak saçma. Þöyle ki:

Yerli üretim çekmece raylarý var. Size lazým olan bu çekmece rayýnýn en dýþ yüzeyinin boyu 2 metre olaný, bilyalý bir iç mekanizma da bu dýþ rayýn içinde çalýþacak... Yerli üreten kimse onlara uðranýp, elinde hazýr olan dýþ malzemeden uzun kestirip, iç malzeme olarak da zaten hazýr ürettikleri içten kullanabilirsiniz. Muhtemelen en ucuz çözüm bu olacaktýr. 2'den fazla kayar mekanizma da kullanabilirsiniz böylece. Üreticide bu malzeme kesin vardýr. Çünkü bu malzemeler genelde 6 metrelik boylar olarak üretilip onun içinden kesilir. Ýç malzemeyi de zaten üretiyorlar...


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: atlantis zerinde Mays 02, 2017, 15:28:56
Malzemeyi bulmasý çok zahmetli bir iþ olacak ama gerçekleþirse de bir çok kiþiye faydasý dokunacak. Yakýnýmda mobilyacýlar sitesi var. Onlara da danýþýrým.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mays 03, 2017, 06:05:36
Bugün oldukça yol kat ettim. Buna da bir kýsa video hazýrladým. Kalite hala yerlerde. Sanýrým projektör almam lazým.  ;D

Blog 4:
https://youtu.be/mWG4yI2NyaY


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: sedat niþancý zerinde Mays 03, 2017, 14:08:12
  Ýyi gidiyor,devam.Kolaylýklar dilerim


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mays 04, 2017, 05:47:09
Bugün sonunda kameranýn sorununu çözdüm. Düþük ýþýkta çok kötü çekiyordu. Su altý modunu açýk unutmuþum... Görüntüler artýk biraz daha iyi.

Ana taþýyýcýyý duvara monte ettim. Son iki modülü sabitleyen demirleri de sýktým. Duvara yakýn modüllerden baþlayarak yanyana ana taþýyýcýya modülleri yerleþtirip, yedinci (ince uzun modül) modülü yerleþtirince hepsi kilitleniyor. Tek bir vida atmadan iþlem tamam. Modüller dikeyde hiç hareket etmiyor. O yüzden halkalý klips bile kullanmayacaðým. Bu þekilde olacak. Ana taþýyýcý ve modüllere yükseklik ayarý yapmamý saðlayacak ayaklarý da monte ettim.

Geriye bir tek katlanýr ayaklarý sabitlemek için bir çözüm bulmak ve modüllerin üstüne monte olacak kontraplaklar kaldý. Sonrasýnda dolap yapýmýna giriþeceðim. Kontraplaklarla dolap tahtalarýný ayný anda kestireceðim.

Blog 5:
https://youtu.be/TN-7qQv3d_0

Bu noktaya kadar diyeceklerim:

1: Kanal içine gömük küçük montaj demirleri hiç iyi fikir deðil. Kullanmayýn. L demiri çok daha saðlam.
2: Diþ açmak için kullanýlan kýlavuz uçlar hýzlý aþýnýyor. Burada toplam 18 noktada kullanýldý. 12'incide uç beni zorlamaya baþladý.
3: Çin malý (Alpha tools) 10.8V elektrikli vidalama aletim var. 4 yaþýnda. Aküsü ölmüþ. Beni deli etti. Böyle bir iþe baþlarken, ucuz bir elektrikli vidalama makinanýz var ise, yeni olmasýna dikkat edin.

Diorama planým forumun planlar kýsmýnda mevcut. Ancak buraya da koyayým:
(http://3.1m.yt/1pLqP8G.jpg)

Burada her bir kare 59cm. Dolayýsý ile her bir 2x1 kare benim bir modülüm. Modüllerin dýþýna taþan bölge dolabýn içinde kalacak. Dolabýn içini de diorama alaný olarak kullanarak dioramanýn toplam büyüklüðünü arttýracaðým. Dolap ile modüllerim arasýnda 18cm civarýnda boþluk var. Bu boþluðu tak-çýkar tahta zeminli geçiþlerle saðlayacaðým. Ayný zamanda hem dolaba hem 7 modüllük bölgeye kilitlenerek, modüllerin yatay olarak hareket etmesini de büyük ölçüde kesecek.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Haziran 03, 2017, 07:12:18
Tekrar selamlar,

Geçen bir kaç haftada dioramam için çok bir þey yapamadým. Ancak dioramamý yapabilmem için gerekli olan dolaplarý yaptým. Sitelerde kestirdim. Minifix delikleri açtýrdým. Eve getirip IKEA mobilyasý monte eder gibi montaj yaptým.

Dioramanýn modüllerini birer raf gibi taþýyacak olan dolap odanýn güzelliðini aldý götürdü. Cörk gibi duruyor köþede.  ;D Tahmin ediyordum gerçi; ama yapacak bir þey yok. O kadarcýk özveri de gösterelim.  ;D Bu dolaplar dioramam için þart olsa da, dioramanýn doðrudan konusu olmadýðý için Video çekmeye deðer bulmadým. O yüzden iki fotoðraf yüklüyorum. Sanýrým karanlýkta iyi çeken bir fotoðraf makinesine ihtiyacým var. Müzik seti büyük dolabýn durduðu yerde, küçük bir dolabýn üzerinde duruyordu. Müzik setini odadan þutlamak istemediðim için ona yeni yer, o yere uygun da yeni bir dolap yaptým. Büyük patronu mutsuz etmemek lazým.  ;D
Müzik setinin durduðu küçük dolap:
(https://i.imgsafe.org/1efe05b166.jpg)

Diorama modüllerinin duracaðý büyük dolap:
(https://i.imgsafe.org/1efe414926.jpg)

Ýç eni 119cm. Derinliði 60cm. Modüllerimin her biri 118'e 59. Fotoðrafta görünen orta rafýn da üzerinde ray kurulu olacak ( rafýn üzerine 6cm yükseklikte bir çerçeve gelecek. O da bir modül gibi kullanýlacak. Dolapta sabit duracak; ama o da olduðu gibi kaldýrýlýp taþýnabilir olacak (taþýnma durumuna karþý). Burasý ray planýmda Turntable'ýn olduðu bölge olacak.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Haziran 05, 2017, 00:02:22
Kontraplaklarý aluminyum çerçevelere monte etmeye baþladým. Ýlgili video Blog 6:

https://youtu.be/gS3-eeb-mcs


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Temmuz 20, 2017, 22:37:01
Koyduðun bazý fotoðraflar uçmuþ. Sanýrým yüklediðim site çökmüþ. O yüzden planý yeniden yüklüyorum.

Bu arada çalýþmaya baþladým. Ray yataðý olarak kullanmak için mantar aldým. 120cm eninde, metre ile satýlýyor. Ben 3mm tercih ettim. Metresi 35TL. Benim dioramanýn tamanýna 2 metre fazlasýyla yetiyor. Yanlarýný dremele zýmpara takýp traþladým. Çok pislik oldu. Evin içinde yapmamanýzý tavsiye ederim. Fotoðraflar:

(https://scontent.fsaw1-9.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20121390_10155459106755987_68988898740089825_o.jpg?oh=3134805fffd7f879daa117dd1de22e15&oe=59FA0D68)

(https://scontent.fsaw1-9.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20229736_10155459107010987_6126312600263327672_o.jpg?oh=ad43aa260b946fd21375d1581da6ea6e&oe=59F9D4F6)

(https://scontent.fsaw1-9.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20117079_10155459107360987_4797979515019906243_o.jpg?oh=0c682c31c38310c54033659c8972e309&oe=5A104426)

(https://scontent.fsaw1-9.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20229425_10155459107690987_2973905689867693008_o.jpg?oh=fe1198fb63b1504f4eac3298ddec591a&oe=59F04C1F)

(https://scontent.fsaw1-9.fna.fbcdn.net/v/t31.0-8/20157156_10155459107750987_2411761676303399468_o.jpg?oh=3bc4d229dd7227d6abaa3856b9857a49&oe=59FF14FC)


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: TRAINMAN zerinde Temmuz 21, 2017, 00:25:23
Kolay gelsin Hüseyin bey, ray programý olarak Anyrail mi kullanýyorsunuz, bende þimdilik üç hatlý ortasýnda bakým ve tren depolama hatlarý olan basit bir diaroma çizdim fakat foruma koyamadým, hangi formatta koymak gerekir.
Ýyi çalýþmalar dilerim.

Metin TOKMEN


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Temmuz 21, 2017, 16:52:04
Kolay gelsin Hüseyin bey, ray programý olarak Anyrail mi kullanýyorsunuz, bende þimdilik üç hatlý ortasýnda bakým ve tren depolama hatlarý olan basit bir diaroma çizdim fakat foruma koyamadým, hangi formatta koymak gerekir.
Ýyi çalýþmalar dilerim.

Metin TOKMEN

Ben programda export as diye bir yer vardý sanýrým. Orada .JPG seçip, plan görüntüsünü JPG olarak alýyorum. Sonra o görüntüyü internette fotoðraf yüklenen sitelerden birine yükleyip, burada link veriyorum.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 01, 2017, 04:19:57
Uzun bir aradan sonra modülleri dolaptan çýkarýp tekrar kurdum ve çalýþmaya devam ettim.

Raylarý mantar ray yataklarýna yapýþtýrarak iþe baþladým. El iþçiliðime güvenmiyorum. O yüzden çevre çalýþmalarýný yaptýktan sonra balast iþine baþlayacaðým. Böylece, çimen vs.'nin raylara yaklaþtýðý yerlerde hatalar yaparsam üstüne balast gelip hatayý kapatýr diye düþünüyorum.

Yarýn son iki modülün raylarýný yapýþtýracaðým. Sonrasýnda her modülün sonunda raya kablo lehimleyip, bu kabloyu modülün altýna alýp, altta çoklu fiþler kullanarak modüllerin elektriðini birbirine baðlayacaðým. Sonra arduino ve röleler kullanarak lima makaslarý DCC'de kullanabilir hale getirecek ve gerekli tesisatý alttan çekeceðim. Sonrasýnda manuel makaslara arduino ve servolar baðlayýp onlarý da DCC'ye dahil edeceðim. Þehirin içinde gezecek olan tramvay hattýný ise en son, asfalt ve kaldýrým iþlerine girmeden önce döþeyeceðim.

(https://preview.ibb.co/j7OWXb/IMAG0008.jpg)

(https://preview.ibb.co/gjgJCb/IMAG0010.jpg)

Vlog 7:
https://www.youtube.com/watch?v=LCysKRfLwqY&feature=youtu.be


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 02, 2017, 05:15:23
Bugün son iki modüldeki viraj bölümlerini yapýþtýrdým ve ortalýðý topladým...

(https://image.ibb.co/b68pLw/IMAG0012.jpg)

(https://image.ibb.co/jEsifw/IMAG0014.jpg)

Etrafý toplayýnca katetilen yolu insan daha net görüyor. Bu iþ iyice "olur bu ya, ben bunun altýndan kalkarým" moduna girdi...  ;D

Canýmý sýkan tek þey, dolabýn içine girecek kýsým hariç, dioramadaki raylarda hiç eðim olmamasý... Bu tek düzeliði etrafa eðim vererek aþmayý planlýyorum. Sað köþeye de bir dað yapmak istiyorum. Ancak, daðýn arkasýnda dioramanýn dolabýn içine giren kýsmý denk gelecek, orasýnýn görünürlüðünü kesme ihtimali var. O yüzden duruma göre daðý sol köþeye de yapabilirim. Bütün atraksiyon tek bir yere toplanmamýþ olur hem...

Ray birleþme yerlerinde bazý bölgelerde boþluklar vardý. Onlarýn altýna travers yapýþtýrarak boþluklarý kapattým.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: KAZIM zerinde Kasm 02, 2017, 07:28:38
baþarýlar hocam...!


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 06, 2017, 01:56:23
Planý tamamladýktan sonra planda deðiþiklik yapmak çok istenen bir þey deðil, biliyorum; ama cuma günü ray döþeme ve yapýþtýrma iþini bitirince dioramanýn sað tarafýnýn sol tarafýna göre çok boþ olduðu hissine kapýldým. Üstelik sol tarafa þehir gelecek, ray dýþýnda da daha kalabalýk olacak... Bu yüzden plana ufak bir ekleme yaptým. Son planým þu þekilde:

(https://image.ibb.co/fHDJHb/son_plan.jpg)

Dioramanýn sað tarafýnda ortada biten hattýn dibine bir fabrika yerleþtirmeyi planlýyordum zaten. O bölgeye hat çekmiþ oldum. Bunu uygulamak için yapýþtýrdýðým bazý raylarý geri söktüm. Yerlerine makas yerleþtirdim. Makaslarým bittiði için bir yerde Hornby makas kullandým. Bu dioramada pico'nun viraj makaslarý, Shinohara'nýn dörtlü makas rayý, lima makaslar ve bir adet hornby makas kullanmýþ oldum.  ;D Tamamen duygusal sebeplerden...  ;D

Ray konusunda geriye þehrin içinde gezecek olan tramvay hattýný ve en dýþtan dolanýp, yokuþ yukarý çýkýp, dolabýn içine giren kýsým kalýyor. Ýkisini de sonra yapacaðým.

(https://image.ibb.co/iZGfDG/IMAG0016.jpg)

----------------

Þimdi sýrada raylara kablolar lehimleyip, tablalarýn altýna alýp, ray elektriklerini birbirine baðlama, makas kablolarýný tablanýn altýna alma, arduinodan lima makaslara hükmedecek dcc dekoderleri yapma var. Bunlarý yaptýktan sonra burada tren yürütebilmeye baþlayacaðým.  :)


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 08, 2017, 19:20:24
Ýç tablada raptiye ile sabitlediðim raylarý da yapýþtýrdým. Ray iþi þimdilik bitti:

(https://image.ibb.co/fMhCxb/IMAG0022.jpg)

(https://image.ibb.co/mE6uAw/IMAG0023.jpg)

Ray iþini bitirir bitirmez bir deneme yaptým. Tablalardan birine verdim elektriði! Can sýkýcý bir dolu þeyle karþýlaþtým:
1) Manevra lokomotifim arýzalý gibi. Diþli mekanizmasý kitlenmiþ sanýrým. Hareket etmiyor. Gitmeye çalýþýyor. Gidemiyor. Bir içini açmam lazým...

2) Hornby dizel ve büyük lokomotifim makaslarda bodos ortadan devam etmek gibi bir eðilim içinde. Bazý makaslarda makasa giriyor, bazýlarýnda girmiyor, olduðu gibi devam ediyor ve sonunda raydan çýkýyor. Bunu Piko'nun viraj makasýnda da yapabiliyor, Lima'nýn düz makaslarýnda da yapýyor. Canýmý sýktý.

3) Lima analog lokomotifimin motor yayý ve kömürü yoktu. Onlardan almýþtým. Taktým, çalýþtý güzel güzel; ama bundan 20 yýl önceki Hüseyin canýna okumuþ lokomotifin. Kömürün deðdiði metal tabla çizik içinde. 20 yýl önceki Hüseyin kendince tamir etmiþ. O sýrada çalýþmasýný saðlamýþ, ama kalýcý hasar vermiþ... Gene de kýzmýyorum kendisine. Çok kral bir çocukluk geçirdi. Canýna mý okumuþ? Okusun!  ;D


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: koraycenan zerinde Kasm 10, 2017, 03:08:26
Öncelikle diaromanýz hayýrlý olsun bende uzun zamandýr hazýrlýk yapýyorum. Þimdi en önemli konu raylarý birçok noktadan beslemek bunu yapmazsanýz lokomotifler bazý bölgelerde takýlýr ve yürümez, bie diðer öenmli konu raylarý yapýþtýrmadan önce defalarca gidiþ testleri yapmak makaslarý çalýþtýrmak ve doðru çalýþmayanlarý tesbit edip daha sonra yenileriyle yada tamirlerini yapmak. Trenlerin makaslarda düz gitmesi makasý deðiþtirmenize ragmen makasýn hareketli kýsýmlarýnda sorun olduðunun göstergesi ayrýca hornbynin eski tip makslarý dijital için küçük tellerle makas içinde besleme yapýlmasý gerekir.Uzun süre yatan lokomtoiflerde özellikle plastik diþli olanlarda diþli çatlammasý olabiliyor ve loko kitleniyor. Þanslýysanýz diþliler arasýndaki gres de zaman içinde donup kitlenme yapabiliyor. iyi çalýþmlar dilerim.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 14, 2017, 05:05:18
Öncelikle diaromanýz hayýrlý olsun bende uzun zamandýr hazýrlýk yapýyorum. Þimdi en önemli konu raylarý birçok noktadan beslemek bunu yapmazsanýz lokomotifler bazý bölgelerde takýlýr ve yürümez, bie diðer öenmli konu raylarý yapýþtýrmadan önce defalarca gidiþ testleri yapmak makaslarý çalýþtýrmak ve doðru çalýþmayanlarý tesbit edip daha sonra yenileriyle yada tamirlerini yapmak. Trenlerin makaslarda düz gitmesi makasý deðiþtirmenize ragmen makasýn hareketli kýsýmlarýnda sorun olduðunun göstergesi ayrýca hornbynin eski tip makslarý dijital için küçük tellerle makas içinde besleme yapýlmasý gerekir.Uzun süre yatan lokomtoiflerde özellikle plastik diþli olanlarda diþli çatlammasý olabiliyor ve loko kitleniyor. Þanslýysanýz diþliler arasýndaki gres de zaman içinde donup kitlenme yapabiliyor. iyi çalýþmlar dilerim.

Aynen dediðiniz gibi, Hornby lokomotifte sonsuz diþlinin arasýndaki sertleþmiþ gres yaðýný biraz temizleyince daha iyi çalýþtý. Bir ara diþlilere fýrça ile dalacaðým. Elimde çok klas bir gres yaðý var (loctite suya dayanýklý, yüksek devir gres yaðý, RC hýz teknleri için). Onunla kendim greslerim diye düþünüyorum.

Üç sýra tekerin dizili olduðu lokomotifler 43cm yarý çaplý virajlarý sevmiyor. Makaslardan geçerken de viraj alýrken de ya ön ya arka teker hafif havaya kalkýyor. Makasta da sanýrým düz gitmeye zorlayan þey bu. Ýki sýra tekerli lokomotifler seçmeliyim. Bunu anladým. Piko makaslarda da makas içi destek plastikleri biraz dar. Hornby tekerleri ise þiþman. Bu noktada da lokomotif tekerleri hafif yükseliyor. O yüzden lokomotif yavaþ deðilse raydan çýkýyor. Kýsaca lokomotifimi raya göre seçmeliyim...


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 14, 2017, 05:11:31
Bu son üç günde 7 tablamdan 6'sýnýn elektrik baðlantýlarýný yaptým. Kablolar lehimledim. Öncelikle söyleyeyim, raylarýn bu kadar zor lehim tutacaðý aklýmýn ucundan geçmezdi. Bayaðý zorlandým. Lehim becerim de iyidir üstelik. En zor lehim tutan raylar Hornby ve lima raylar. Piko daha kolay lehim tutuyor. Shinohara ise aralarýnda en kolay lehim tutan ray...

Kablolarý alta aldýktan sonra polarizasyonu ayný olanlarý birbirine baðlayýp kare birleþtiricilere baðladým. Böylece tak çýkar fiþler ve prizler aldýðýmda kolayca birleþtiricinin diðer ucuna baðlayýp iþi bitireceðim. Fiþ/priz olarak müzik seti fiþlerinden kullanmayý düþünüyorum. Þöyle þeyler:
(https://is.alicdn.com/img/pb/413/684/474/474684413_284.JPG)

Her tablada makas dekoderi olmayacak. Aydýnlatmalar falan için de lazým olacak. O yüzden çokça baðlantýya sahip fiþ/priz takýmlarýna bakýyorum. Tek seferde tüm baðlantýyý yapýp, tek seferde sökebilmek için en pratik yöntem bu.

Yaptýklarýmý bir videoda özetledim gene:

Blog 8 : https://www.youtube.com/watch?v=hSA0o-rI7uk&feature=youtu.be


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 16, 2017, 04:17:28
Oto teyp konektörlerinden aldým. Kullanmaya baþladým. Kalan son tablamýn da lehim iþlerini hallettim. Cuma günü tablalarý tekrar kurarak dioramanýn tamamýnda tren yürüteceðim. Eksikleri tespit edip düzelteceðim. Sonraki aþama makas kablolarýný tablalarýn altýna almak ve tesisatlarýný çekmek olacak. Bir yandan da Arduino'yu dcc dekoder olarak kullanmak için gerekli olan yazýlým çalýþmasýný yapacaðým. Sonraki aþama manuel makaslara servo veya selenoid yerleþtirmek ve onlarý da Arduino dcc dekoderlere dahil etmek olacak. Tüm bunlar bittiðinde tramvay hattýmý da döþeyip tramvay hattýný asfaltlamaya baþlayacaðým.

Video Blog 9: https://youtu.be/8Lt_LML0F5s


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 21, 2017, 03:50:16
Konnektörleri baðladým. Her bir tabla kendisine komþu iki tablaya baðlandý. Hepsi birbirine Ray voltajlarýný, aksesuar için ayrý bir +12V, elektronik için +5V ve þase aktarýyor. Her bir tabla üzerinde 12V þase ve 5V çýkýþlarý almak için bir daðýtým noktasý da mevcut.
(https://image.ibb.co/dcBSdR/IMAG0030.jpg)
(https://image.ibb.co/gKUPQ6/IMAG0035.jpg)

Bu þekilde tablalarýn temel elektronik tesisatýný çektikten sonra motorlu makaslarýn kablolarýný da tablanýn altýna aldým.

(https://image.ibb.co/juVLyR/IMAG0033.jpg)
(https://image.ibb.co/dYkndR/IMAG0034.jpg)

Ara baðlantý kablolarýný yapar yapmaz tekrar kurdum ve ilk denememi yaptým. Dioramamýn ana bölümünde tren yürütmeye baþladým! 20 saniyelik bir video:

https://youtu.be/LA85QCslq1I

Videoda yüksek ray geçiþ sesleri duyuluyor. Bunun üç sebebi var:

1) Farklý marka raylar arasýnda kot farký var. Zýmparalanarak kot farkýnýn sýfýrlanmasý lazým.
2) Lehim attýðým raylarýn bazýlarýnda lehimlerim çýkýntý yapýyor. Henüz zýmparalamadým.
3) Lima makaslardan geçiþ diðer makaslara göre az daha gürültülü oluyor. Bu normal.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: Ýhsan zerinde Kasm 21, 2017, 19:20:41
 Ýlerleyen safhalarda sokak ve bina aydýnlatmasý düþünceniz olabilir
Bunun için bir alt yapý hazýrlamanýzý öneririm


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 22, 2017, 00:58:29
Ýlerleyen safhalarda sokak ve bina aydýnlatmasý düþünceniz olabilir
Bunun için bir alt yapý hazýrlamanýzý öneririm


Her modülde 12V ve 5V aksesuar çýkýþlarý mevcut þu anda. Makaslarý ve ýþýklarý kendi yaptýðým DCC devrelerle besleyeceðim. Bu DCC devreler datayý raydan, elektriði aksesuar çýkýþýndan alacak. Raydaki elektrikten tren dýþýnda hiçbir þey beslemeyeceðim.

Modülleri birbirine baðlayan fiþ-priz takýmlarýnda 5 ve 8 kablo mevcut. 5 kablo olan siyah baðlantý konektörlerinde Ray Voltajý (iki adet), 12V DC, 5V DC ve þase geçiyor. Elektronik devresinde kullanýlabilir boþ alan olan modülden, elektronik devresi yetersiz gelen bir modüle kablo çekmem gerekirse o zaman 8 kablolu konektörlerden kullanacaðým.

Þu anda altyapý anlamýnda çok saðlam ilerliyorum. Kendi elektronik devrelerimi tasarlamak konusunda iþin yazýlým ayaðýnda bir-iki eksiðim var. Onlarý aþtýðým an, iþin elektrik - elektronik kýsmý problem olmaktan çýkacak.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Kasm 27, 2017, 19:54:32
Öncelikle, Çarþamba günü baþýma bir kaza geldi. Tablalardan birinin açýlýr kapanýr bacaðý, parmaðým oradayken mýknatýsýndan kurtulup açýldý. Parmaðým sýkýþtý. O yüzden önce güvenlik videom:

Video Blog 11:

https://youtu.be/g-pPx5KQ6_Y

------------

Ardýndan, Arduino'yu DCC dekoder olarak kullanmayý becerdim. Bu noktadan sonra DCC ve Arduino'nun gücü birleþtiðinde yapýlabilecekler sýnýrsýz gibi duruyor. Manuel hemzemin geçitleri elektrikliye çevirmeden tutun, dioramada bulunan bir model uçaðýn pervanesinin dönüp dönmemesine karar vermeye, her türlü aydýnlatmadan, çýkan sesleri kontrol etmeye aklýnýza ne gelirse yapýlabilir. Benim ilk düþündüðüm, manuel turntable'ý dcc elektrikliye çevirme procesi ve dioramamýn dolabýn içine girecek bölümünde kullanmam gerekecek köprüleri elektrikli motorlarla açýlýr kapanýr yapmak...  ;D Hemen þýmarmayalým, tabii ki önceliðim dcc üzerinden led ve servo kontrolü... led kontrol edebilmek demek, röle kontrol edebilmek demek. Ýki röleyi tek bir emirle anlýk olarak açýp kapayabilmek demek, eski tip elektrikli makaslarý DCC'den kontrol edebilmek demek. Servo kontrolü de, elimdeki manuel makaslarý dcc'ye çevirmek demek...

Arduino promini saðlýklý þekilde 16 çýkýþ veriyor. 16 servo da baðlayabilirsiniz, 6 servo 10 led baðlayabilirsiniz. Tercih sizin.  :) Ben bol bol röle kontrolü yapacaðým. Yüksek amper çeken ýþýklar doðrudan Arduino ile beslenemez. Eski tip makaslar da röleye ihtiyaç duyuyor... Dolayýsý ile bende bol bol röle kullanýmý olacak. Neyse,

Ýlgili video, Video Blog 12:

https://youtu.be/CAO3vkH7HEc

----------------

Bu noktada þu fotoðraflarý paylaþmayý uygun buluyorum:
(https://image.ibb.co/it1jhm/IMAG0050.jpg)

Bu gördüðünüz bir adet Arduino pro-mini (usb baðlantýsý yok) ve bir adet Arduino nano (usb baðlantýsý var). Bu ikisini birbirine sökülebilir-takýlabilir düzenekte baðlayan da bir kart mevcut. Arduino nano'nun usb baðlantýsý üzerinden, arduino promini'yi programlamamý saðlýyor bu düzenek. 
(https://image.ibb.co/g0RZhm/IMAG0052.jpg)

Kartýn arkasý da son derece basit. Doðrudan baðlantýdan ibaret:
(https://image.ibb.co/hWd88R/IMAG0051.jpg)

----------------

Son olarak da multimaus'u pc'ye baðlama planým ile ilgili video blog 13:

https://youtu.be/18JBhEnb67s

----------------

Anlayacaðýnýz geçen hafta acýlý oldu; ama haftasonu verimli geçti.  ;D


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Aralk 06, 2017, 15:30:26
Bu hafta Dcc decoder konusunda tüm eksiklerimi giderdim. Ýlk çalýþan decoderimin montajýný yaptým. Kendi yaptýðým decoder ile ilk modülümdeki beþ adet eski tip elektrikli makasý kontrol edebiliyorum. Modülümün alt tarafý böyle gözüküyor:

(https://image.ibb.co/gWTmPb/IMAG0057.jpg)

(https://image.ibb.co/ikTaHw/IMAG0058.jpg)

Burada toplam 12 röle, bir arduino dcc dekoder var. Her bir eski tip makas 2 adet röle ile çalýþýyor. Elimde hazýrda sekizli röle devresi ve dörtlü röle devresi vardý. O yüzden rölelerin ikisi boþta.

Ýlgili videom:

https://www.youtube.com/watch?v=vcIAlYxIq_s

Video'nun uzunluðundan sýkýlýyorsanýz, gelecekte daha kýsa çekebilirim. Sadece makaslarýn kontrolcünün emri ile çalýþmasýný görmek isteyenler videoda 4.50'ye atlayabilirler.  :)

Bu noktadan sonra makaslarýma DCC kontrolü saðlamak oldukça kolay olacak. Dioramamda 7 manuel, 14 eski tip elektrikli makas var. Manuel makaslarý selenoid veya servo ile DCC'ye dahil edeceðim. Ýki türlü de artýk bu iþin gayet mümkün olduðunu görmüþ oldum. Selenoid kullanmak tercihim. Ancak, "sürekli akým çeken bir selenoid ne kadar ýsýnýr, ömrü ne olur" gibi sorulara cevap bulmam lazým. Sürekli açýk kalmasý ömür açýsýndan bir dert olmayacaksa servo ile uðraþmayacaðým.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: koraycenan zerinde Aralk 10, 2017, 01:49:36
Tebrik ederim videonuzu seyrettim gayet baþarýlý olmuþ selenoidler uzun süre acýk kalýrsa sorun oluþabilir. Ama videoden görebildiðim kadarýyla gayet saðlýklý çalýþýyor. Bu dekoder in elemanlarýný ve þemasýný paylaþýrsanýz tabi ardurdino kodlarýný en azýndan yapmak isteyenler için bir rehber olur. Birde bence önemli bir konu manuel olarak makaslarý kontrol edebilmek cok fazla makasýn olduðu dcc bir sistem eger bilgisayar kontrolu olmadan sadece kumanda uzerinden makas deðiþtirilecekse cok sýkýntýlý bir durum malum trenler hareket halindeyken makaslarý deðiþtirmek zor olur bu aþamada bir tane swicth koyarsanýz makaslarý anlýk olarakta siz kontrol edebilirsiniz.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Aralk 12, 2017, 04:47:25
Tebrik ederim videonuzu seyrettim gayet baþarýlý olmuþ selenoidler uzun süre acýk kalýrsa sorun oluþabilir. Ama videoden görebildiðim kadarýyla gayet saðlýklý çalýþýyor. Bu dekoder in elemanlarýný ve þemasýný paylaþýrsanýz tabi ardurdino kodlarýný en azýndan yapmak isteyenler için bir rehber olur. Birde bence önemli bir konu manuel olarak makaslarý kontrol edebilmek cok fazla makasýn olduðu dcc bir sistem eger bilgisayar kontrolu olmadan sadece kumanda uzerinden makas deðiþtirilecekse cok sýkýntýlý bir durum malum trenler hareket halindeyken makaslarý deðiþtirmek zor olur bu aþamada bir tane swicth koyarsanýz makaslarý anlýk olarakta siz kontrol edebilirsiniz.

Bilgisayar konusunda çok haklýsýnýz. O konuya da el atmayý planlýyorum. Öncelikle Multimaus'u bilgisayara baðlamak için bir ara devre kurma (xpressnet arayüzünü usb'ye çevirme), sonrasýnda da kendi dcc kontrolcümü yapmak gibi bir fikrim var.

Yazýlým ve donanýmda önemli sýkýntýlar var. Þimdiden paylaþmam çok kafa karýþtýrýcý olur. Bütün ihtimallerin sebep olabileceði bütün sýkýntýlarý engelleyen bir donaným planý ve yazýlýma eriþir eriþmez paylaþýrým. Þu anda kendim de ne yaptýðýmý tam olarak bilmiyorum. Biraz deneme yanýlma oldu desem yeridir.  ;D


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Aralk 15, 2017, 03:43:20
Multimaus'u bilgisayara baðlamak için gerekli donaným ve yazýlým konusunda pek bir bilgiye ulaþamayýnca pes ettim ve þunu aldým:

https://www.ebay.com/itm/DCC-XpressNet-USB-interface-with-s88N/253238945652?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649

Böyle bir niyeti olanlar bu ürünü almaya bile uðraþmasýn, biraz beklesin derim. Anladýðým kadarý ile bu ürün Lianz Li-100'ün kopyasý. Üzerinde de programlanabilir bir devre var. Bunun içindeki yazýlýmýn Li-100'den kopyalandýðýný düþünmekteyim. Eðer öyle ise, bu üründen de benim kopyalamam, bu ürünün üreticisine ayýp olmaz. Klonu klonlamak ayýp deðil neticede.  ;D Eðer becerebilir isem buradan paylaþýrým. Böylece multimaus'u 50TL civarýna PC'ye baðlamak mümkün olur. Li-100'den çok daha ucuz olan bu ürünü bile almak gereksiz ve pahalý olmuþ olur.

Þimdilik elektroniðe kýsa bir ara verdim. Modele dönecek olur isek, bu ara dioramam için bayaðý bir þey aldým. Öncelikle ABD'den gelecek bir arkadaþa getirmesi için þu ikisini sipariþ ettim:

(http://cdn3.volusion.com/ztna9.tft5b/v/vspfiles/photos/BAC-84603-3.jpg?1456472651)

(http://shop.bachmanntrains.com/images/HO_Scale/60609.jpg)

Benim dioramam Avrupa görünümlü olacaðý için, ortama en çok uyum saðlayacak, en az sýrýtacak ürün olarak bu ikisini bulabildim. Özellikle tramvay için ABD'den baþka bir seçenek zaten yoktu benim için. Deli fiyatlar isteniyor...

Bu arada Miniatur Wunderland'da kendime hakim olamayýp bazý 1/87 arabalardan aldým. Bir de aný vagonu aldým. Onlarýn da fotoðraflarýný bir ara koyarým.  :)


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Aralk 16, 2017, 06:14:45
Bugün akþam bir tablaya daha dekoder montajýný yaptým. Baðlantýsý tamamlanan makas sayým 9'a çýktý.

(https://image.ibb.co/g5OeN6/IMAG0068.jpg)

Bunlar da dayanamayýp aldýðým arabalar:

(https://image.ibb.co/e19x9m/IMAG0066.jpg)

(https://image.ibb.co/daV4pm/IMAG0067.jpg)


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Aralk 29, 2017, 05:19:03
1) Multimaus'u bilgisayara baðlamaya yarayan aparat bu hafta geldi ve hemen denemelere baþladým. Problemsiz çalýþýyor.
 
2) Elektronik açýsýndan en zorlayýcý tablalarýma arduino montajý yaptým. Bir tablada dört makas, diðer tablada 1 servo tek arduino tarafýndan kontrol ediliyor. Servo kararsýzlýðýný çözdüm. Servonun güç kablolarýna 22uf kapasitör, sinyal kablosuna 0.1uf kapasitör baðladým ve servolarýn diðer komutlardan etkilenip hareket etme problemini çözdüm.

3) Eski bir bilgisayar power supply'ýndan dioramamda kullanýlacak bir güç kaynaðý yaptým.

Ýlgili videom:
https://youtu.be/YTAoaS-AmPk


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Ocak 14, 2018, 07:11:20
Öncelikle oyuncaklarým geldi!  :)

Tramvay:

(https://image.ibb.co/gEfHWm/IMAG0087.jpg)
(https://image.ibb.co/kU4NxR/IMAG0088.jpg)
(https://image.ibb.co/kiYt46/IMAG0092.jpg)

Kargo dahil tanesi 11 Euro'ya bu makaslarý buldum. Makas almaya pek niyetim yoktu. Ancak hem ucuzlardý, hem de tertemizler, hiç kullanýlmamýþlar. Yedek olsun diye aldým. Satýcýyý aradým. Deðeri düþük göstermesini istedim. Gümrüðe takýlmadan geldiler. Paypal Türkiye'den sürüldü belki... Ama ne deðiþti ben de anlamadým. Malta merkezli bir paypal hesabý açmam 5 dakikamý aldý. Bu makaslar da bunun kanýtý  ;D :

(https://image.ibb.co/cC9Y46/IMAG0096.jpg)

Dioramadaki tüm makaslarýn elektronik baðlantýsýný bitirdim. Hepsi çalýþýyor. Yeni gelen lokomotifim ve tramvayým çalýþýyor:

https://youtu.be/MbouT_G3kYc

Tablalarým açýk haldeyken alttan böyle gözüküyor:

(https://image.ibb.co/dCMfj6/IMAG0095.jpg)
(https://image.ibb.co/gBa6P6/IMAG0093.jpg)

Wireless olmayan bir bilgisayar baðlantý düzeneðini wireless çalýþtýrmak için son derece pratik bir yol buldum. Dioramanýn kurulu olduðu odada PC var. Multimaus'un usb çeviricisi bu pc'ye baðlý. Bu pc kablo ile modeme baðlý. 8" windows tabletim de wireless ile modeme baðlý. Tek yapmam gereken tablete de pc'ye de teamviewer kurmak oldu. Tabletten doðru pc'yi kontrol edebiliyorum. PC'de de multimaus'a kumanda eden JMRI programý açýk. Böylece USB çýkýþlý kablolu bir düzeneði kablosuz olarak kullanabiliyorum.  :)

(https://image.ibb.co/j3eBrm/IMAG0097.jpg)


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: TRAINMAN zerinde Ocak 14, 2018, 21:54:28
Tebrikler çok güzel, malta merkezli PAYPAL hesabýný nasýl açtýnýz biraz açýklarsanýz bize de lazým olur.
Ýyi çalýþmalar dilerim.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Ocak 15, 2018, 18:19:20
Tebrikler çok güzel, malta merkezli PAYPAL hesabýný nasýl açtýnýz biraz açýklarsanýz bize de lazým olur.
Ýyi çalýþmalar dilerim.

Teþekkür ederim.

Öncelikle yurtdýþý merkezli bir sanal kart aldým. Entropay adlý siteden aldým. Sanal kartý oluþturmak için gerekli olan minimum para yüklemesini yaptým. %5 komisyon alýyorlar. Sürekli bu kartý kullanmak biraz masraflý. Ancak bir kereliðine kullandým. Sanal kartý oluþturduktan sonra sanal kartýn kayýtlý olduðu ülkenin paypal sitesine girdim (Entropay Malta merkezli olduðu için, ben Malta'ya girdim). Üye oldum.

Burada iki sýkýntý var:
Birincisi, sahte bir Malta telefon numarasý girmeniz gerekiyor.
Ýkincisi, adres olarak Türkiye adresinizi bile yapsanýz, sonu Malta ile bitiyor. Dolayýsý ile paypal hesap adresi ile gönderi adresinin ayný olmasýný isteyen hiçbir satýcýdan alýþveriþ yapamazsýnýz.

Üye olduktan sonra Türkiye kartýmý da Paypal hesabýna tanýttým. Ýlk alýþveriþimi sanal karttaki parayý bitirmek için sanal karttan yaptým. Tercihen bunu hiç yapmayýn. Sanal kartý paypal hesabýnýzdan silin. Paypal, kartýn sanal kart olduðunu anlýyor ve hesabýnýzý incelemeye aldýðýnda "þüpheli hesap" konumuna düþülüyor. Ben düþtüm. Mail attým birkaç gün içinde düzelttiler. Ancak bu kartý hiç kullanmazsanýz, anlayamazlar. Dolayýsý ile þüpheli hesap konumuna düþmezsiniz.

Sanal karttaki paranýzý herhangi bir yerden doðrudan kartla alýþveriþ yaparak harcayabilirsiniz zaten.

Paypal Malta adresi:
https://www.paypal.com/mt/home

----------------------

Paypal'i sahte adres ve telefonla kullanmamak için, yurtdýþýnda yaþayan bir arkadaþ, onun telefonu, onun adresi ve o ülkede bir sanal kart hesabý kullanýlabilir. Bu durumda her þey doðru olur. Ancak gene, paypal tanýmlý adresine gönderi yapan satýcýlardan yapacaðýnýz alýþveriþ, ürün arkadaþýnýzýn adresine gidecekse mümkün olur.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Ocak 24, 2018, 04:32:23
Bir süredir Turntable araþtýrmasý içindeydim. Walthers'ýn bir manuel modelini 50$'a buldum. Manuel turntable'ý bir manyetik sensör, bir kaliteli, redüktörlü step motor, bir minik mýknatýs, bir arduino ve bir step motor sürücüsü ile dcc ve elektronik hale getirecektim. Arduino ve sürücü elimde zaten var. Geriye Servo ve sensör kalacaktý.

Ancak yakýn zamanda ABD'den gelecek biri yok. Bir yandan da "kendim yapabilirim" diyordum. Bu konuda baþta 3d printer olmak üzere, birkaç fikrim vardý. Bugün biraz araþtýrma yaptým ve þunu buldum:

https://www.youmagine.com/designs/h0-train-turntable

An itibari ile "neden olmasýn?" diyorum.

Dönen bölgedeki raya elektrik taþýmak için de büyük boy mono kulaklýk jaklarýndan kullanabilirim. Hem sonsuz dönebiliyor, hem iki kutuptan elektrik iletiyor...


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Ocak 24, 2018, 21:14:34
Blog 16:

https://www.youtube.com/watch?v=OAU7UcACtgQ&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=OAU7UcACtgQ&feature=youtu.be)

Bu blogda artýk tablalarýn hepsi çalýþýyor. Tablalar birbirine elektriksel olarak da monte oldu. Güçkaynaðý da hazýr ve sisteme baðlý... Bu blog'da makaslarýn son kontrollerini yapýyorum...

Bu noktadan sonra çok mesafe kat ettim. Onlarý da yükledikçe paylaþacaðým.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Ocak 25, 2018, 01:02:48
Blog 17:

Bir sonraki aþama çok enteresan. JMRI arayüz olarak son derece geri olsa da, kendisine emek harcayan yüzlerce kullanýcý sayesinde çok iþlevsel bir program. Benim kablolu olan ürünlerimi hem kablosuz, hem çok pratik bir biçimde kontrol etmemi saðladý.

JMRI ayný anda hem server olabiliyor, hem trenleri kontrol edebilmek için ayrýca WiiThrottle serveri olabiliyor, ayný anda da bir internet sitesi serverý da olabiliyor. Bunlarý bu programa akuple edenlerden Allah razý olsun.  ;D

Ben, Server ve WiiThrottle'ý kullanýyorum.

Server'ý bir Windows tableti client olarak baðlamak için kullanýyorum. Bu tablette de JMRI yüklü. Client olarak servera baðlanýp hem scripleri, hem makaslarýmý client üzerinden kontrol ediyorum.
WiiThrottle sayesinde de bugün 80TL'ye alabileceðiniz, süper eski bir Android Tableti tren kumandasý olarak kullanýyorum.

Böylece iki tablet ile herþeyi kontrol edebiliyorum.

JMRI'ýn görsel becerisi son derece düþük olsa da, aklýnýza gelen herþeyi yapmaya olanak tanýyor olmasý çok güzel. Ancak iþin kurulum kýsmý çok sancýlý. Çalýþmayan scriptler, bu yüzden makas deðiþimlerinde gecikme atayamama gibi bazý problemlerle karþýlaþtým. Sorunlarýmýn temelinde Multimaus'un kendisine ayný anda verilen emirlere alerjik olmasý yatýyor. Multimaus, kendine verilen emri yerine getiriyor. Sonra Feedback veriyor. "Emri yerine getirdim" þeklinde. Bu feedback makasýn yönünün programda doðru gösterilmesi için önemli. Feedback vermez ise, verilen emri yerine getiremezse programda o makas deðiþmiþ gözükür. Ama makas deðiþmez. Sonra o makas ters hareket etmeye baþlar... O yüzden feedback iyi bir þey. Ancak Multimaus ayný anda verilen emirleri yerine getirmesine raðmen, yerine getiremedim diye feedback veriyor. Bu sefer JMRI programý ayný emri tekrar veriyor. Multimaus da emri yerine getirmesine raðmen gene "yerine getiremedim" diyor. Bu yüzden, iki makasýn ayný anda hareket etmesini saðlayacak þekilde, programda çizilmiþ makas butonuna iki makas tanýmlarsanýz, o tuþa bastýðýnýzda Multimaus o makaslarý belki 10 kere deðiþtiriyor ve bu süre boyunca tüm kontrolü kaybediyorsunuz... Bu sorunu aþmak için emirler arasýnda 100 milisaniye boþluk olmasý yeterli. Bunun için JMRI'da sekme de var. Ancak çalýþmýyor. Bunu yapabilmek için bildiðiniz Script yazmam gerekti. O da ilk baþta çalýþmadý. Sonra bir þekilde çalýþtýrdým...

(https://image.ibb.co/jK7FYb/IMAG0107.jpg)

Ýlgili Videom:
https://youtu.be/kAsHF5XrFKc

Not: IP adresim Statik olduðu için videonun o kýsmýný buðuladým, kusura bakmayýn. "Ben size güveniyorum. Baþkalarýna güvenmiyorum." Youtube'a herkese açýk olarak IP adresimi göstermek istemedim.  ;D


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Ocak 25, 2018, 01:22:48
Blog 18:

Herþey burada bir araya geliyor! Tüm makaslarým, programlar, tabletler, server olarak kullandýðým pc, pc'ye baðlý olan usb-multimaus çevirici, JMRI ayarlarý, trenler... Herþey çalýþýyor!

Elektronik ve yazýlýmla uðraþmak, sonrasýnda da yüzlerce deneme yanýlma ile býdýk býdýk uðraþtýðým þey meyvesini verdi... Tüm sistemi çalýþýr halde görmek için bu blog'u izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/DeNILEMezKk

Bu noktadan sonra, dioramanýn ikinci etabý olan dolap içi (turntable bölgesi) ile uðraþacaðým.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: kemalomay zerinde Ocak 25, 2018, 03:35:58
Hüseyin kardeþim , gerçekten tebrikler , model tren camiasýndaki en kolay ve en kullanýþlý kumanda sistemini yaptýn , hem de 800 euroya satýlan kumandalardan daha iyi. ( þu göðsündeki aský sistemini de tanýtsana bize resim vs ile )


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Ocak 25, 2018, 05:14:03
Hüseyin kardeþim , gerçekten tebrikler , model tren camiasýndaki en kolay ve en kullanýþlý kumanda sistemini yaptýn , hem de 800 euroya satýlan kumandalardan daha iyi. ( þu göðsündeki aský sistemini de tanýtsana bize resim vs ile )

Teþekkür ederim! Bir sonraki hedefim kendi kontrolcümü yapýp, Multimaus ve usb çeviricisinden komple kurtulmak. Aslen bu þekilde gayet güzel çalýþýyor. Amaç yapabileceðimi görmek aslýnda. Tahmini maliyet ise adaptör hariç 40-45$ olur gibime geliyor. Büyük bir adaptörü de eklesek 70$ olsun. Geri kalaný "elinizin altýnda kullanýma hazýr bir pc var mý, en az biri yeni iki adet tablet var mý?" sorularýnda bitiyor. Nihai hedefim yapacaðým kontrolcünün de wireless olmasý ve bu kutuya sadece adaptör ve ray kablolarýný baðlayýp kablo minimizasyonu yapmak. Ancak bu projemin bir acelesi yok.

Öncelikli hedefim yukarýda paylaþtýðým turntable'ý bir tanýdýðýn 3d printer'ýnda basmak ve onu DCC hale getirmek. Bunu yapabilirsem kontrolcüyü de yaparým. Tüm bunlarý son derece kýsýtlý bir yazýlým bilgisi ile yapýyorum. Yol boyunca çok þey öðrendim. Bu açýdan da iyi oluyor.

--------------------------

Boynuma asmak için kullandýðým ürün neredeyse hazýr bir ürün. Ürün þudur:
https://urun.n11.com/canta-kilif-aski/tablet-laptop-boyun-ve-bele-takilan-aski-P212914788

Bu ürün 40TL.

Bu ürünün ikinci tableti de tutmasý için ikinci tableti tutabilecek herhangi bir tutucu alýp, onun baðlantý yerini söküp, arkadan üç tane plastik kelepçe ile tutucuyu boyun askýsýna sabitledim. Gayet gecekondu bir düzen aslýnda. Ama saðlam ve arkada kaldýðý için kötü gözükmüyor.

Bu konuda en ucuz tutucuyu aldým (sökeceðim için). 20TL de o tuttu.

Arkadan görünümü þöyle:
(http://i68.tinypic.com/hvt9cj.jpg)

-------------------

Bu arada dioramanýn dolabýn içine devam eden kýsmýnda planda bir deðiþiklik yaptým. Dolabýn içinde bir makastan yan yol alýp, dolap ile duvar arasýndan, dolabýn arka tarafýndan, dolabýn dýþýna çýkýp, vagon bölgemin en dýþ hattýna baðlanan bir hat daha ekledim. Becerebilirsem bunu da yapacaðým. Böylece daha büyük bir tam tur atmak da mümkün olacak:

(http://i65.tinypic.com/5kewx2.jpg)

Ancak bu konudaki çekincem, rayýn dolabýn dýþýna çýktýðý bölgede eðimin %5.1 olmasý. Bazý lokomotiflerin burayý çýkamama ihtimali var. Bu da bu dizaynýn kusuru olsun, %5.1 eðimi çýkamayan bir tren, bu eðimden aþaðý güvenle inebilir mi? Eðer inebilir ise "bu hat da sadece tek yönde çalýþýversin" diyeceðim.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: kemalomay zerinde Ocak 27, 2018, 01:09:06
Hüseyin kardeþim bilgiler için teþekkürler.

% 5 eðimi 3-4 vagonla lokomotiflerinin çoðu çýkacaktýr , ayrýca , dijital lokolar inerken kendini atmaz hýzý deðiþmez.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde ubat 02, 2018, 04:49:13
Hüseyin kardeþim bilgiler için teþekkürler.

% 5 eðimi 3-4 vagonla lokomotiflerinin çoðu çýkacaktýr , ayrýca , dijital lokolar inerken kendini atmaz hýzý deðiþmez.

Bu bilgi için çok teþekkür ederim. Bu bilginin de ýþýðýnda ilk eðimlerimi yapmaya baþladým. 4mm kalýnlýðýnda kontraplak aldým. Bunlarý 5cm eninde kestim. Virajýma uygun çapta, gene 5cm eninde de bir kesim yaptým. Bu 5cm enindeki tahtalarý yokuþ çýkacak olan hattýmýn zemini olarak kullanacaðým. Baþta, sonda ve ortalarda bir yerde bu eðimi destekleyecek uygun boylarda destek tahtalarý kestim (5cm eninde kestiðim kontraplak þeritlerinin içinden kestim). Bu kadar ince ve az destekli bir kontraplak tabii ki üzerine yük binince esniyor. Ancak bu benim için mühim deðil. Çünkü altýný poliüretan köpük ile dolduracaðým.

Böylece, çok hafif, nispeten hýzlý ve az destek noktasý kesmem gerektiren ve ekonomik bir çözüm saðlamýþ oldum.

Ýþe eðimin baþladýðý tabladan baþladým. Referans noktam bu olacaðý için, ilk baþladýðým tabla bu oldu. Bu tabladaki bitiþ noktasý, diðer tabladaki baþlangýç noktasý olacaðýndan sýra ile yapmam gerekiyor...
(https://image.ibb.co/gakz9R/IMAG0112.jpg)

Sonrasýnda diðer tablaya geçtim. Viraj kýsmýndaki destek tahtalarýný yapýþtýrdým:
(https://image.ibb.co/j9FMOm/IMAG0113.jpg)

Sonrasýnda bunu tablama yapýþtýrýp, altýný köpük ile doldurup, kuruduktan sonra yanlardan taþanlarý kestim:
(https://image.ibb.co/cj2Pb6/IMAG0114.jpg)

Virajdan sonra düz yokuþ yukarý çýkan bölmeyi de hazýrlayýp altýný köpük ile doldurdum. Hatta þu an kurumasýný bekliyorum...
(https://image.ibb.co/gtMjb6/IMAG0115.jpg)
(https://image.ibb.co/hC3xw6/IMAG0116.jpg)

Bu eðim iþini de düþük maliyet, hafif malzeme ile çözdüm gibi duruyor. Altý köpü ile beslenmiþ eðimlerimin kuruyanlarýndan gördüðüm kadarý ile son derece saðlam oldu. Üstüne ciddi yük versem de hiç esneme yapmýyor. Tamamý bittikten sonra bunun dýþýna duvar imajý verecek bir kaplama yapacaðým.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde ubat 09, 2018, 05:16:32
Planýn en dýþýndan eðimle 10cm'ye kadar yükselip, dolabýn içine devam edecek olan hattýn büyük bölümünü tamamladým.

(https://image.ibb.co/cg988x/IMAG0120.jpg)

(https://image.ibb.co/gYp88x/IMAG0121.jpg)

Bunu tamamlar tamamlamaz tramvay hattým olacak içteki minik oval hattý döþemeye baþladým. Burada çekindiðim konu, bir modülden diðerine virajdayken geçiyor olmak idi. Viraj raylarýný kesmem gerekiyordu. Oldukça kolay oldu. Daha zor olmasýný bekliyordum.

(https://image.ibb.co/hWgMTx/IMAG0125.jpg)

(https://image.ibb.co/mvEVMH/IMAG0126.jpg)

(https://image.ibb.co/gpvtac/IMAG0127.jpg)

Tamamlanmýþ halinin videosu de Blog 19'da:
https://youtu.be/7Ao8GskiJMY


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: Ýhsan zerinde ubat 09, 2018, 15:55:01
Hüseyin bey

Bu bölgede test yaptýnýzmý?
Uzun vagonlarýn burda duvara çarpma ihtimali var


(http://www.modeltrenciler.com/files/out.php/i33244_IMAG0120.jpg)


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde ubat 10, 2018, 22:17:32
Hüseyin bey

Bu bölgede test yaptýnýzmý?
Uzun vagonlarýn burda duvara çarpma ihtimali var


Hatýrlatmanýz için çok teþekkür ederim. Tamamen göz kararý yapmýþtým. Hiç denememiþtim. Atlamýþým. Biraz önce elimdeki uzun bir yolcu vagonu ile test ettim, ucu ucuna dönüyor. 3mm boþluk anca kalýyor. Hiç hoþ deðil. Gelecekte alacaðým bir vagon dönmeyebilir, dönse bile iyi gözükmüyor. Duvarlarý kaplamadan önce viraj alan bölgeyi traþlayýp orada en azýndan 5mm daha alan açacaðým.

Tekrar çok teþekkür ederim.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: Ýsmail Hakký GÖRCÜN zerinde ubat 17, 2018, 15:04:14
Slm hüseyin bey öncelikle kolay gelsin resimde görülen 4 lü makas hakkýnda biraz bilgi verebilirmisiniz ? sizmi dizayýn ettiniz yoksa orjinalmi nereden aldýnýz teþekkürler


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde ubat 18, 2018, 05:54:37
Slm hüseyin bey öncelikle kolay gelsin resimde görülen 4 lü makas hakkýnda biraz bilgi verebilirmisiniz ? sizmi dizayýn ettiniz yoksa orjinalmi nereden aldýnýz teþekkürler

Merhabalar,

Resimde görünen 4'lü makas grubuna genel olarak double crossover diyorlar. Bu, Shinohara'nýn double crossover'ý. Ben bu fiyata almadým, çok daha ucuza aldým; ama ilk bulduðum link bu oldu:
https://www.ebay.com/i/142668364775?rt=nc

Öncelikle 4 ucuna da elektrik beslemesi saðlamak gerekiyor. Ýçinde elektrik beslemesi saðlayan baðlantýlarý yok. Tek tarafýndan elektriði verdiðinizde tren sadece yarý yola geldiðinde duruyor. Ýki yerden verseniz, diðer iki elektriksiz kalýyor. Mutlaka 4 yerinden birden elektrik vermek gerekiyor. Allahtan ortada kalan kýsma elektrik baðlantýsý yapmýþlar. Onunla uðraþmam gerekmedi.

"DCC uyumlu deðil" diye satýlýyor. Anladýðým kadarý ile Shinohara'nýn makas motoru bu makas grubuna takýlamýyor. Ondan öyle deniyor. Ancak ben makas kontrolünü servo ile saðladýðým için, bana "DCC uyumlu deðil" diye bir þey yok.  ;D

Lima, Hornby grubu raylara doðrudan takýlabiliyor. Fishplate olarak lima fishplateleri kullandým. Pense ile az bir þey sýkmam gerekti sadece.

Aynýsýnýn single crossover olaný da var (dýþ hattan iç hata, iç hattan dýþ hata almak için çift makas kullanmak gibi), Double slip crossover denen, benim çok hoþuma giden; ama dioramamda yer bulamadýðým bir tane de var. Gelecekte bunu da kullacaðým bir yerim olsun isterim:
https://www.ebay.com/i/253395305190?rt=nc


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: Ýsmail Hakký GÖRCÜN zerinde ubat 18, 2018, 13:48:45
Açýklamalarýnýz için çok teþekkür ederim Hüseyin bey Birde Ankaranýn neresinde kalýyorsunuz ben çok sýk geliyorum bu servo motorla makas kontrolü hakkýnda bilgi almakn isterim sizden bu ayý  24.25 Þubat 2018 gibi ankarada olacam bir araya gelerek bu konuda bilgi almak isterim sizden


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde ubat 18, 2018, 22:48:35
Aslýnda herhangi bir makasa servo baðlamak oldukça kolay. Aþaðýdaki videodaki uygulama en hýzlý ve garantili uygulama þekli:
https://www.youtube.com/watch?v=YmKIYHZn4Xk

Bende ise bu þekilde çok az makasa uygulama yapabildim. Raylarýmýn çoðu dioramanýn çerçevesine yakýn yerlerde gezindiði için, makaslarýn olduðu yerler genelde alttaki aluminyum çerçeveye denk geldi. O yüzden daha uzun metal çubuklar kullanýp, servolarý duruma göre farklý þekillerde monte ettim. Ancak mantýk ayný. Tabi ben piyano teli denen telle deðil, bildiðiniz ataç ile yaptým bu iþleri. Daha esnek bir tel ile bu iþi yapmak daha iyi. Çünkü makas ters pozisyonda iken trenin gelip makas dilini ittirebilmesi lazým. Bende makaslarýn bir kýsmýnda bu olmuyor ve makas doðru pozisyonda deðilse tren raydan çýkýyor. O yüzden esnek tel kullanmak önemli.

Ýþin elektronik ayaðý ise biraz karýþýk. DCC servo kontrolcüsü yaptým. Bunun yazýlýmý da elektronik kýsmý da biraz zorlayýcý oldu. Hala çok stabil bir çalýþma elde edemedim. Bana göre, eski tip elektrikli makas (3 kablolu, dcc'ye uygun olmadýðý iddia edilen) kullanmak çok daha kolay. Bunlarda stabil çalýþma elde ettim.

Servo kontrolünü daha stabil hale getirdiðimde detaylý bir paylaþým yapacaðým. Servo kontrol edebilen dcc decoder elektronik açýdan biraz hassas. Servo çýkýþlarý herþeyden nem kapýyor desem yeridir. Elde üretilen her devre ister istemez birbirinden farklý oluyor. Komponentler arasýndaki mesafeler deðiþiyor. Bu yüzden servo sürerken her biri diðerinden farklý davranýyor, o yüzden hepsine birbirinden farklý hassas ayar yapmak gerekiyor. O yüzden baský devre üretip, tüm dcc decoderlerin birbiri ile ayný olmasýný saðlamak lazým. Ki bunu da yaptým. 12 adet dcc decoder için baský devre sipariþi verdim. Onun üstünde test yapýp, devresel farklardan ötürü oluþan farklýlýklarý egale edip, ona göre her devrede ayný ayarlarýn kullanýlabildiði, daha standart bir yazýlým oluþturacaðým.

Yazýlýmdan kastým: Dcc decoder olarak çalýþan devrenin iç yazýlýmý... Bu decoder 16 çýkýþa sahip olacak. Ýster eski tip, ister yeni tip makas, ister servo, ister ýþýk, nasýl isterseniz o þekilde her bir çýkýþý istenildiði gibi kullanmak mümkün olacak. Hatta, iki ayrý motor sürmek bile mümkün. Mesela bir yel deðirmeni koyarsýnýz ve bunun dönüþünü dcc ile kontrol edebilirsiniz. Veya bir uçak koyarsýnýz. Pervanesini dcc ile kontrol edebilirsiniz. Aklýnýza ne gelirse... Servolarýn hassas ve ayrý ayrý ayarlanabilir kontrolü mümkün olunca, manuel hemzemin geçit barikatý alýp, bunu DCC ve elektrikliye çevirmek de mümkün mesela...  ;D

Ancak henüz emekleme aþamasýndayým. Her bir servoyu çalýþýr hale getirmek ciddi mesai harcýyor. Bu þekilde herkesin faydalanabileceði bir çözüm getirmek mümkün deðil. Bunu çözmem lazým.

Ben G.O.P'de oturuyorum. Uður Mumcu Caddesindeki Migros'a yakýným. Ýþ yerim de orada. Nadiren son dakikada Gebze'ye gitmem gerekebiliyor. Eðer böyle bir durum çýkmaz ise tabii ki buluþabiliriz. Hiç olmazsa çalýþma mantýðýný gösterebilirim. Ancak arka plandaki elektronik ve yazýlým henüz stabil deðil.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: Ýsmail Hakký GÖRCÜN zerinde ubat 19, 2018, 00:05:25
Çok teþekkürler hüseyin bey ben manüel kullanacam dekoderle deðil basit butonlarla onun için yazýlým gerekmiyor yalnýz servo motorlarýn açýsýný ve hareketlerini kontrol etmek için bir bir devreye ihtiyacým olacak


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: Ýsmail Hakký GÖRCÜN zerinde ubat 21, 2018, 01:05:45
/www.track-shack.com/acatalog/Peco-PLS-125-Single-Servo-Motor-Peco-PLS-125.html

Hüseyin bey bu sayfayý bir inceleyiniz


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde ubat 21, 2018, 04:31:08
Havai geçiþ ve dioramanýn dolabýn içine giren kýsmýnda oldukça iyi ilerleme saðladým. Öncelikle Lima makaslar 18 derece açý ile çýkýyor, ancak limanýn 431mm yarý çaplý virajlarýnda bunu 90 dereceye tamamlayacak açýda bir ray bulunmuyor. O yüzden biraz göz kararý, viraj rayý kestim. En zorlandýðým þey bu olmadý. 90 derece dönen zemini kestim. Ancak bunu 10cm tepeden, düz giden, altý köpük kaplý bölgeme adapte etmem gerekti. Bu konuda oldukça zorlandým. Ancak sonuçtan memnun kaldým:

(https://image.ibb.co/mexqsc/IMAG0137.jpg)

(https://image.ibb.co/hYzQQx/IMAG0138.jpg)

Tabla ile dolap arasýnda kalan bölgeyi tak-çýkar bir havai geçiþ saðlýyor. Sonuçta modüllerim sökülüp dolaba yerleþtirilmesi gerektiði için, dolap ile modül arasýnda kalan bölgeyi söküp takabilmem gerekiyor. Bu konuda da oldukça pratik ve yapmasý kolay bir çözüm saðladým. Monte edildiðinde yukarýdaki gibi gözüküyor. Ayrý iken ise görüntüsü þöyle:

(https://image.ibb.co/cC0Asc/IMAG0141.jpg)

(https://image.ibb.co/mDus5x/IMAG0142.jpg)

(https://image.ibb.co/ghtkQx/IMAG0143.jpg)

Hem aþaðý, hem yukarý, hem de sað-sol hareketlerine karþý bu tak-çýkar baðlantý yolumu kitlemiþ oldum. Dolabýn içine giren ucunda da [ þeklinde bir yuva hazýrlayacaðým. Bu yuvanýn ortasýna da bir mýknatýs gömeceðim. Böylece tak-çýkar baðlantý yolum iki taraftan kitlenmiþ olacak.

Havai geçiþte kullandýðým kontraplak 4mm kalýnlýðýnda. Bu kontraplaðýn üzerinde ray sýfýr eðim ile dolabýn içine giriyor. Dolabýn içine girdikten sonra kontraplak zemin yerini 3mm kalýnlýðýndaki mantar ray yataðýna býrakacak. Dolayýsý ile ikisi arasýnda sadece 1mm fark var. Bunu da 3-4cm'de inerim. Ray montajý oldukça pratik olacak. Çok zorlanacaðým bir þey kalmadý. Gelecekte beni tek zorlayacak konu, dolap ile duvar arasýndan çýkýp, makas bölgeme baðlanacak olan kýsým. Pencere doðramasý o bölgede çýkýntý yapýyor, lokomotifler, vagonlar ucu ucuna geçecek gibi. Geçemezlerse DOLABI TRAÞLAMAM GEREKECEK!  ;D

Geçen gün de þu turntable'dan sipariþ ettim:
https://www.walthers.com/90-turntable-kit-pit-diameter-13-3-16-quot-33cm-bridge-holds-loco-up-to-12-3-8-quot-30-9cm

Bunu modifiye edip, DCC elektrikli ve tek tuþla istediðim raya hatasýz döner hale getireceðim. Dediðim gibi, hedef minimum bütçe ile maksimum iþlev.  ;D Turntable'larýn montaj derinliðini yazmýyor olmalarý üzücü. Bu kadar teknik adamlar, benim gibi derinlik sorunu olanlarý düþünmemiþ olmalarý sýkýcý. Dolabýn içindeki alanla bu alanýn altýndaki ana destek tahtasý arasýnda 6cm var. Buraya sýðmazsa ana destek tahtasýný da yuvarlak delmem gerekecek. Sanki turntable sýðar da, altýndaki diþli sýðar mý, bilemedim... Göreceðiz.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mart 06, 2018, 03:29:01
Manuel bir turntable'ý dcc'ye çevirme konusunda biraz araþtýrma yaptým ve kafa patlattým. Ýlk denemelerimi de yaptým. Ýlgili Blog:

https://youtu.be/u5PAVnq3prw

Bu iþ daha önce yaptýðým þeylerden daha karmaþýk. Öncelikle bir step motoru arduino ile nasýl kontrol edilir, bunu öðrendim. Ýþin donaným detayýný çözdükten sonra aþama aþama yazýlým konusunda ilerleme saðlýyorum.

Herþeyden önce, turntablelarýn çalýþma prensibi gereði, turntable 180 derece dönerse, ray polarizasyonunun ters çevrilmesi gerekiyor. Sanýrým manuel turntable'larda bunu insanlar armut ray baðlantýsý devreleri ile çözüyorlar. Ancak ben o kadar para harcamaya niyetli deðilim. En ucuz çözüm, en ucuz çözüm!  ;D Sonuçta Arduino ile kontrol edilen bir turntable'ým olacaðýna göre, turntable 180 derece döndüðünde arduino'nun iki röleyi aktive etmesini saðlayabilirim. Bu rölelere de ray elektriði baðlý olur. Röleler aktive olduðunda polarizasyon ters döner. Bitti gitti... Basit çözüm. 2TL'ye çözüm...  ;D

Bir diðer sorun: Turntable'lar ya pivot noktasýnýn içinden geçen iki kablo ile, ya köprünün altýnda kalan bölgede iki tane iç içe metal yuvarlarklara deðen metaller ile, ya da pivot noktasýnda iç içe baðlanan iletken yüzeyler ile köprü alanýndaki raya elektrik saðlýyor. Ýlk yöntemde turntable 360 derece döndükçe kabloyu saracaðý için, 360 derece kullaným tavsiye edilmiyor. Dikkat edilmeden sürekli 360 derece çevrilirse, bir noktada kablolar kopacaktýr. Benim alacaðým turntable bu þekilde. Bunu pivot noktasýný kesip, yerine mono kulaklýk jaký kullanarak aþmayý düþünüyorum. Ancak bunun bir acelesi yok. Sonraki aþama. Önce sistem iyi çalýþsýn.

Niyetim 180 derece çeviren bir tuþ da eklemek. Böylece, tuþu aktive ettiðimde ayný pozisyonlara 180 derece çevrik girecek. Lokomotifin yönünü çevirmek istersem diye, pratik çözüm.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mart 08, 2018, 04:21:59
Turntable elektroniði ile ilgili kurduðum sistem çalýþýyor! Ýlgili video:
https://youtu.be/y0orWX_dOsk

Bu sefer çok uðraþtým. Bu hem elektronik, hem yazýlým olarak daha zor oldu. Ancak çalýþýnca çok keyif aldým. Motoru olan elektronik bir devreyi elle yapýp, çalýþtýðýný görmek enteresan bir hazmýþ. Ýnsan "bunu ben yaptým!" diyor.  ;D

Þu anda geriye kaç adýmda 360 derece döndüðünü bilerek alabileceðim ucuz motor bulmak, röle baðlantýsýný yapmak ve yazýlýmýný yazmak, Buçuklu deðil, tam oranlý diþliler bulup onlarý akuple etmek gibi yanal ve daha kolay çözülebilecek birkaç mesele kaldý. Onun dýþýnda DCC turntable tamam.

Bu aþamadan sonra diorama planýma geri döneceðim ve son zamanda döþediðim raylarýn elektrik baðlantýlarýný yapacaðým. Onu bitirene kadar umarým Turntable'ým gelir. Onun montajýný yapacaðým. Sonra da dað ve tünellerimi yapmaya baþlayacaðým...

Ancak DCC/elektronik/motor sürme üçlüsünü sevdim. Dioramaya DCC ile kontrol edilebilir, motorlu ne ekleyebilirim, onu düþünüyorum...  ;D Elektrikli hemzemin geçit ilk aklýma gelen þey...  ;D


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: Ýsmail Hakký GÖRCÜN zerinde Mart 13, 2018, 02:09:13
hüseyin bey yapým aþamanýzý zevkle izliyoruz  öncelikle kolay gelsin sizden bir ricam olacak mümkünse  arduino ile makas kontrolü nün yazýlýmýný ve þemasýný bana gönderirseniz menmun olurum  gorcun_4@hotmail.com 


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: kemalomay zerinde Mart 13, 2018, 04:58:25
Hüseyin kardeþim keyifle izliyoruz , devam , kolay gelsin......


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mart 17, 2018, 05:24:30
hüseyin bey yapým aþamanýzý zevkle izliyoruz  öncelikle kolay gelsin sizden bir ricam olacak mümkünse  arduino ile makas kontrolü nün yazýlýmýný ve þemasýný bana gönderirseniz menmun olurum  gorcun_4@hotmail.com 

Kaynak olarak burayý kullandým:

http://model-railroad-hobbyist.com/node/24316

Geoff Bunza Bey'in emeði büyük. Gerek elektronik, gerek yazýlým bilgisi çok geniþ. Bana da çok yardýmcý oldu. O yüzden onun emeðinin deðerini paylaþmadan geçmemek lazým.

Devre Þemasý þu:
(http://model-railroad-hobbyist.com/sites/model-railroad-hobbyist.com/files/users/geoffb/DCC_Decoder3P%20schematic.jpg)

Ben bunda ciddi deðiþiklik yaptým. Öncelikle bu dizaynda decoder ray elektriði ile besleniyor. Ben bunu istemedim. O yüzden benim dizaynýmda DCC giriþinin hemen yanýndaki dörtlü diyot takýmý (adý rectifier devresi idi sanýrým) yok. 5V bende tüm diaromada olduðu için, 7805 regülatör de yok. Siz 12V ile besleme yapacaksanýz 7805i kullanmalýsýnýz ve iyi bir heatsink baðlamalýsýnýz. Motor sürmediðim için, þemanýn alt tarafýndaki motor sürücü devresi kýsmý da yok bende.

Kendim oturup modifiye ettiðim halini þema olarak çizmedim. Ýlk fýrsatta yaparým.

Tavsiyem, R18'de 1/2w'lýk direnç kullanmanýz olacaktýr. Isýnýyor. Kalanýnda 1/4w kullanabilirsiniz. 1/4w da sýkýntýsýz çalýþýyor; ama biraz ýsýnýyor. 1.3k bulamazsanýz, 1.2k da kullanabilirsiniz.

Bende 12 adet PCB kartý hazýr. Tanesi 3.5$'a mal oldu bana (3 dolar kart, yarým dolar kargo). Eðer isterseniz ayný fiyattan size istediðiniz kadar yollayabilirim. Kendi yaptýðým devreleri çalýþtýramayýp, pes edip sipariþ ettim. Ertesi gün sorunu çözdüm, çalýþtýrdým. PCB kartlarý gelene kadar da 5 tane decoder devresi yaptým zaten. O yüzden elimde kaldý. Bu kartlarýn en büyük avantajý, parçalarý yerleþtirip lehimlediðinizde iþlem tamam. Tek tek komponentten komponente kablo çekmenize gerek kalmýyor. Eðer motor sürmek isterseniz, ona da hazýr. En büyük dezavantajý, Arduino Pro-mini kullanýyor. Pro-mini'lerin de USB çýkýþý yok. Daha ucuzlar; ama programlama için USB TTL kartýna (20TL) ihtiyaç duyuyorlar. Çok büyük dert deðil, ama çok pratik de deðil...

----------------

Ben, mevcut plandaki bir kaç eksikliði de giderecek, arduino ve 6N137'yi söküp takabileceðiniz, 5-24V giriþ ile çalýþabilecek, çýkýþlarý da lehimsiz (tak çýkar) kullanýlabilecek bir modüler kartlar bütünü de planlýyorum. Ýþi daha pratik hale getirmek mümkün.

Ýki ayrý yazýlým var. Birincisi yeni tip makas, led ve servo sürmek için. Ýkincisi bunlara ek olarak, iki ayrý röle ile bir eski tip makas sürmek için.

Ýlk yazýlým grubu bu linkten indirilebilir. Hepsi ayný yazýlým. Ayarlar deðiþtirilmiþ vaziyette:
http://model-railroad-hobbyist.com/sites/model-railroad-hobbyist.com/files/users/geoffbfiles/new-dual-multifunction-decoderv5_4.zip

Burada önemli bir konu: Arduino PC yazýlýmýna iki adet library yüklemeniz gerekiyor. Birincisi NMRA library'si. Bu library Sketch/Include Library/Manage Libraries sekmesinin içinde arama yapýnca çýkýyor. Yükleyin.
Ýkinci Library Software Servo Library'si. Bunu da Documents/Arduino/Libraries klasörünün içine kopyalayýn.

Bu iþlemlerden sonra Sketch'i Arduino'ya yükleyebilir ve denemelere baþlayabilirsiniz.


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mart 21, 2018, 06:22:10
Turntable elektroniði konusunda bir aþama daha kaydettim. Deneme devremi kalýcý bir devreye çevirdim. Bu sýrada devreye bir röle ekledim ve tüm sistemi tek bir adaptörün beslemesini saðlayacak bir düzenek kurdum. Kullanýdýðým adaptörün voltajýna göre, step motorunu 7.5v - adaptörün voltajý aralýðýnda ayarlayabiliyorum. Böylece 5V-24V aralýðýndaki step motorlarýnýn tamamýný kullanmak mümkün. Söz konusu devrenin buradaki dizayndan çok daha iyi ve akýllýca dizayn edilmiþini de PCB devresi olarak çizdim. Birkaç düzeltmek istediðim þey var. Onlar da bitince yakýnda sipariþ edeceðim.

Öncelikle sensör baðlantýsýný pinli yapacaðým. Ray baðlantýlarýný bir tip sök-tak soketli, dc giriþini baþka tip bir sök-tak soketli yapacaðým. Böylece yanlýþ baðlantý yapýp kartý yakmak zorlaþacak. Bir de standart PCB yollarýndan kaç Amper güç çekilebilir, onu araþtýrýyorum. Bunlarý da netleþtirince, PCB sipariþi vereceðim. minimum sipariþ adedi 10 olduðu için, elimde 10 PCB olacak!  :) Ýlk PCB dizayným.

Neyse, ilgili Blog:

https://youtu.be/77fhh4TOCMQ


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Mart 22, 2018, 17:32:58
Turntable köprüsünün alt tarafýndan mýknatýs montajý yaparak iþe baþladým:
(https://image.ibb.co/gZLwCx/IMAG0168.jpg)

Turntable'ýn alt kapaðýný kestim. Motorumu diþliye denk gelecek þekilde monte ettim:
(https://preview.ibb.co/kibEzc/IMAG0164.jpg)
(https://preview.ibb.co/cifwCx/IMAG0163.jpg)

Diþli yerleþiyor mu diye denemeler yaptým:
(https://preview.ibb.co/fYS9Xx/IMAG0165.jpg)

Turntable köprüsüne elektrik yollanmasýný saðlayan yüzüklerin lehimini, montajýný yaptým. Bakýr çubuklara da kablo lehimleyip monte ettim:
(https://image.ibb.co/jc13sx/IMAG0166.jpg)

Ve sonuç, turntable'ým artýk DCC!!
https://youtu.be/U5F8BCFo9Sg


Konu Bal: Ynt: Huseyin Ozsut Moduler Diorama
Gnderen: huseyinozsut zerinde Nisan 21, 2018, 05:03:52
Merhaba! Bu aralar bir ekonomik sýkýntýya düþtüm. Daha doðrusu kredi kartlarým biri tarafýndan patlatýldý! Allahtan limitler düþüktü. Bankalar da meseleyi çözecek. Ancak tüm kartlarýmda limitlerim þimdilik tamamen dolu olduðu için, bu aralar yapýþtýrýcý bile alacak mecalim yok.  ;D O yüzden bazý teorik çalýþmalara giriþtim. Bir kart devresi, ve onun tamamlayýcýsý olan bir modüler mini devre planlýyorum.

Modüler tip bir DCC decoder... Toplam 16 çýkýþý olacak. 16 servoyu doðrudan DCC ile kontrol etmenizi saðlayacak. Ek olarak dörtlü gruplar halinde bu çýkýþlarý aksesuar çýkýþýna çeviren bir modül de tasarladým. Bu modül, her kanalda 5-24V arasý, 2 Amper güç çekebileceðiniz açma kapama devreleri olacak. Açma/kapama için röle deðil, transistör kullanacaðým. Böylece rölelerin sesi ve ömür sorununu da atmýþ olacaðým.

Bu modüller sayesinde yüksek akým çeken led gruplarý, güçlü motorlar, elektrikli makaslar da baðlamak mümkün olacak.

Kýsaca, 16 tane çýkýþla istediðinizi yapmanýza imkan tanýyan, son derece esnek bir modül yapýyorum. Mesela, 4 servo 12 aksesuar takýlabilecek. Veya, elektrikli makaslar iki çýkýþý iþgal ettiði için, 4 servo, 2 elektrikli makas, 8 aksesuar takýlabilecek. Ayný þekilde her çýkýþ ayrý ayrý DCC'de açýlma komutu aldýðý zaman, yanýp sönme, istenilen aralýkla önce bir çýkýþ, sonra diðer çýkýþý yakýp söndürme (mesela bir sinyal lambasý) gibi süper esnek ve programlamasý kolay bir düzenek olacak.

Merak ettiðim konu:

Bende üç kablolu (orta kablo þase, diðer kablolar makasýn düz ya da yan yola ayrýlmasýný saðlýyor) makaslardan var. Baþka tip elektrikli makas var mýdýr? Ýki kablolu mesela? Varsa, çalýþma prensibi nedir? Elektriði verince bir yöne, ters baðlayýnca diðer yöne geçen iki kablolu makas var mýdýr? Biraz araþtýrdým, pek bir þey bulamadým. Madem bir iþe giriþtim, her derde deva olayým istiyorum.

Tüm elektrikli makas tiplerini kýsaca özetleyebilirseniz çok sevinirim. Ek olarak, DCC'ye uyumlu elektrikli makas, uyumlu olmayan elektrikli makas ne demektir? Farklarý nedir? Bobin yanmasýna karþý koruma devresi olan makas var mý? gibi elektriksel sorularým var. Bu DCC iþini ucuzlatmayý kafaya koydum. Doksanlarýn teknolojisi bu kadar pahalý olmamalý. Ek olarak "tek bir ürünle her derde deva" , "ihtiyacýna göre decodere modül ekle" bir decoder düzeneði herkes için çok kullanýþlý olacaktýr.